Osmanlı Devleti Siyasi Düşünürleri

Osmanlı siyasî düşünce geleneğinin, ilk önce, klasik Müslüman doğu siyasî düşünce eserlerinden yapılan tercümelerle başladığını biliyoruz. Ünlü Hind filozofu Beydeba’nın Pançatantra’sının Sâsânî devrinde Pehlevîce’ye yapılmış tercümesinden, IX. yüzyılda İbn Mukaffâ’ın Kelile ve Dinme adı...

Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Temelleri

Klasik dönem Osmanlı düşüncesindeki devletçi nitelik, pek tabiî olarak önce siyasî düşüncede kendini belli eder. XV yüzyıldan XVIII. yüzyıl sonlarına kadar uzanan geniş bir dönem içerisinde, Osmanlı siyasî düşünce alanında Tursun Beğ (ö. 1490...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Düşünce Hayatının Tarihi Alt Yapısı

Osmanlı Devleti‘nun temelinin, XIV yüzyıl başlarında Anadolu’nun batısında, Bizans sınırında henüz küçük bir uç beyliği olarak atıldığı sırada İslâm dünyasında fikrî faaliyetlerin yoğun olarak görüldüğü, değişik fikir mekteplerinin faal olduğu çağ çoktandır sona ermiş...

Fuzuli

Türk Edebiyatında Klasik Dönem

I. Selim, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III.Murad ve III. Mehmed’in saltanat yıllarını içine alan bu devre Osmanlı siyasî hayatının olduğu kadar Türk edebiyatının da altın devridir. I. Selim ile başlayan fetihlerle Osmanlı imparatorluğu...

Garibname - Aşık Paşa

Türk Edebiyatında Geçiş Dönemi

İstanbul’un fethi daha evvel teşekkül etmeye başlayan saray edebiyatını güçlendirmiş, sanatkârlar, şairler, bilginler kültür merkezi ve başşehir olan İstanbul’da toplanmaya başlamışlar ve saraya girebilmek için gayret göstermişlerdir. Fâtih Sultan Mehmed Batılı ve Doğulu sanatkârlara...

Divan-ı Lugati't-Türk, Kaşgarlı Mahmud

Beylikler ve Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı

İlk Türkçe Eser Yazarı Dehhani Kimdir? Türkçe’nin resmi ve edebi dil olarak Anadolu’da kendini kabul ettirmesinden sonra ilk Türkçe eser veren Dehhani’nin tam olarak hangi devirde yaşadığı hakkında araştırıcıların kesin bir fikri olmamakla birlikte,...

Osmanlı Türkçesi

Yeni Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yeni Osmanlıca, XIX. yüzyılın ortalarından başlayarak XX. yüzyılın başlarına kadar devam eder. Tanzimat (1839) ile II. Meşrutiyet (1908) arasında girişilen batılılaşma ve yenilik hareketlerine paralel olarak dilde de sadeleşme denemeleri başlar. Batı ülkelerinin bilim...