Category: Osmanlı Devleti Genel

Divan Toplantısı

Osmanlılarda Devlet Sistemi ve Hukuki Yapı

Osmanlı Devleti, teokratik ve monark bir devlet yapısına sahipti. Ancak Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliği, Arap devletlerindeki yönetim biçiminden oldukça farklı olup, kendine özgü nitelikler taşımaktaydı. Bunun en belirgin nedeni, tipik bir İslam devleti olmakla...

Osmanlıda İlk Matbaanın Kuruluş Çalışmaları (Temsilî)

Değişen Dünyada Değişen Osmanlı

Avrupa’da coğrafi keşiflerle başlayan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni de etkiledi. Coğrafi keşifler sonrası ticaret yolları değişti ve Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azaldı. Uzun süren savaşların beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar ve isyanlar devleti zor...

Osmanlıda Şehzade Eğitimi

Osmanlı Devletinde Şehzade Eğitimi

Şehzadelerin eğitimlerinin teorik kısmı sarayda başlamıştır. Dönemin önde gelen âlimleri şehzadeler için hoca olarak tutulurdu. Şehzadeler Arapça, Farsça öğrenirlerdi. Osmanlı şehzadeleri dönemin en ileri hocalarından eğitim almışlardır. Sarayın üçüncü avlusunda içoğlanlarla birlikte ata binme...

Harem Topkapı Sarayı

Haremden Evlenme Usulü Nasıldır?

Haremden Evlenme Usulü: Harem Osmanlı padişahlarının ailesiyle birlikte yaşadığı bölümdür. Sarayın esas bölümlerindendir. Harem ağaları Osmanlı hanedanının yaşadığı yerde görev yaptıkları için padişah ve valide sultanlarla yakın ilişki içinde olmuşlardır. Harem 16. yüzyıla kadar...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Yönetim

Osmanlı Devleti’nden önceki bütün Türk devletlerinde devlet başkanı seçiminde belirli bir sistem oluşturulmamıştır. Bu durum taht kavgalarının yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Osmanlı veraset anlayışında “ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı hâkim olmuştur. Bu anlayış Osman Bey...

Osmanlı’da Enderun (Temsilî)

Osmanlı Devlet Yönetimi

Osmanlı Devleti, devlet yönetiminde eski Türk devletlerinin uyguladıkları töre ile İslam hukukunu benimsemiştir. Hükümdar devlet yönetiminde tek başına karar vermemiştir. Önemli meselelerde devlet adamlarının fikirlerinden faydalanmıştır. Osmanlı Devleti, Bursa ve Edirne’de birer saray yaptırmıştır....

Osmanlı Devletinde Denizcilik

Osmanlı Devletinin Donanma Gücü

Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde deniz gücüne sahip değildi. Sınırların genişlemesiyle birlikte topraklarını korumak ve denizlerde fetihler yapabilmek amacıyla donanmanın varlığına ihtiyaç duyuldu. Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti donanmaya sahip oldu. Donanmanın geliştirilmesi için...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Siyasetinin Etkileri

Roma Katolik Kilisesi’ne Karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın Himaye Edilmesi: Osmanlıların Balkanlarda görünmesi ile birlikte Ortodoks halk, papalıkla Macar Krallarının Katoliklik propagandasından ve onlara mezhep değiştirmeleri için yapılan baskıdan kurtulmuştur. Devlet, Ortodoks Kilisesi’ne karşı koruyucu...

Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’ni yöneten İttihat ve Terakki Hükûmeti üyelerinin birçoğu savaşın sonlarına doğru ülkeyi terk ettiler. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa tarafından yeni hükûmet kuruldu. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ile...