Category: Osmanlı Devleti Genel

Köse Mihal’in Affedilmesi

Osman bey, daha babası hayatta iken, kardeşi Gündüz Bey ile birlikte komşuları ve dostu olan İnönü Tekfurunu ziyarete gitmişti. Bu sırada Eskişehir tekfuru, yanına Harman-kaya tekfuru Köse Mihal‘i de alarak buraya gelmiş ve İnönü...

İhtilâl Nedir? Ne demektir?

İhtilal terimi Arapça “hal” kökünden türetilmiştir ve yıkmak, bozmak anlamını taşır. İhtilal, bir devletin mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini ortadan kaldırmak amacıyla, hukuk kurallarına uymadan, kuvvet kullanılarak yapılan geniş halk...

İnkılap Nedir? Ne Demektir?

İnkılap kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Köken olarak inkılap, Arapça “Kalb” kelimesinden türetilmiştir. İnkılap; değişme, bir halden başka bir hale geçme demektir. Türkçede bu kelime “etmek” yardımcı fiiliyle “kalbetmek” şeklinde kullanılır. Türk Hukuk Lügatı’na göre...

1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı

XIX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan milliyetçilik akımının Osmanlı Devletinde de kendini göstereceği açıktı. Slavcılık ve Ortodoksları koruma politikası güden Rusya, milliyetçilik akımının da etkilerini değerlendirerek Balkan topluluklarını Osmanlı Devletine karşı ayaklandırdı. Balkanlarda kalan Osmanlı...

İbrahim Müteferrika ve Matbaa

1727 yılında, Macar mühtedisi İbrahim Müteferrika tarafından Mismari Şüca Mahallesi’ndeki evinde kurulan Darü’t-Tıbaati’l Amire adlı matbaa da yine Yirmisekiz Mehmed Çelelebi’nin Paris sefaretiyle ilişkilendirilir. Yirmisekiz Mehmed Çelebi’yle beraber Paris’te bulunan oğlu Said Efendi’nin burada...

Osmanlı Bankası 1856

Bank-ı Dersaadet ya da İstanbul Bankası (Banque de Constantinople) Dersaadet Bankası’nın (İstanbul Bankası’nın) tasfiyesi ile oluşan bu yeni ortam karşısında, bir yandan, Fatih Sultan Süleyman zamanından beri ticari ve finansal etkinlikte bulunan ve ellerinde...

İstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet)

1847 yılında Kurulan “İstanbul Bankası” (Bank-ı Dersaadet / Banque de Constantinople) İstikrarlı sabit bir kuru hedefleyen desimal çift metal sistemi de, kaimelerin miktarının bollaşması ve yasa dışı çeşitli sahte para basımı ve diğer tür...

Osmanlı’da Kullanılan Para Çeşitleri

Osmanlılar, İlhanlılar’ın Anadolu üzerindeki egemenlikleri süresince  İlhanlı sikkelerini kullanmışlar, İlhanlı Valisi Timurtaş’ın Mısır’a kaçması üzerine de, H.727/1326-1327 tarihinde kendi adlarına bastırılmış gümüş sikkeleri kullanmaya başlamışlardır. 15. yüzyılın son çeyreğine kadar gümüş akçe ile bakır...

Osmanlı’da İlk Bankacılık Girişimleri

Osmanlı Devletinde bankacılık öteden beri Osmanlı topraklarında kendi gereksinimlerini karşılamak ve dış ticaretini yürütebilmek için banka sermayesine ve teminatına ihtiyaç duyan dış devletler tarafından kurulmak ve geliştirilmek istenmiştir. 19. Yüzyılın ortalarına kadar parasal faaliyetler...

Osmanlı’da Şehir ve Şehirleşme

XIII. yüzyıl sonlarında konargöçer bir Türkmen boyundan tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, erken dönemlerden itibaren şehre ve şehirleşmeye önem verdiler. Osmanlı’da şehir tanımı farklı özellikler sergiler. Nüfus ölçütü tek başına Osmanlı şehrini tanımlayamaz. Belli bir...