Category: Osmanlı Devleti Genel

Osmanlı Devleti Siyasi Düşünürleri

Osmanlı siyasî düşünce geleneğinin, ilk önce, klasik Müslüman doğu siyasî düşünce eserlerinden yapılan tercümelerle başladığını biliyoruz. Ünlü Hind filozofu Beydeba’nın Pançatantra’sının Sâsânî devrinde Pehlevîce’ye yapılmış tercümesinden, IX. yüzyılda İbn Mukaffâ’ın Kelile ve Dinme adı...

Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Temelleri

Klasik dönem Osmanlı düşüncesindeki devletçi nitelik, pek tabiî olarak önce siyasî düşüncede kendini belli eder. XV yüzyıldan XVIII. yüzyıl sonlarına kadar uzanan geniş bir dönem içerisinde, Osmanlı siyasî düşünce alanında Tursun Beğ (ö. 1490...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Düşünce Hayatının Tarihi Alt Yapısı

Osmanlı Devleti‘nun temelinin, XIV yüzyıl başlarında Anadolu’nun batısında, Bizans sınırında henüz küçük bir uç beyliği olarak atıldığı sırada İslâm dünyasında fikrî faaliyetlerin yoğun olarak görüldüğü, değişik fikir mekteplerinin faal olduğu çağ çoktandır sona ermiş...

Osmanlı Devletinde Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlere, İslam hukukuna göre muamele edilmiştir. İstanbul’un fethinden sonra ise İslam hukuku açısından bir değişiklik yapılmamakla birlikte biraz daha farklı bir uygulamaya gidilerek millet sistemi oluşturulmuştur. İslâm hukukuna göre...

Padişah Hocası Ne demektir?

Padişah Hocalığı – Osmanlıda Padişah Hocası

Padişah hocasının resmi görevliler arasındaki yeri tartışmalı bir konudur. Fâtih Sultan Mehmed’in hazırlattığı Kanunname-i Al-i Osman’da padişah hocasının “ulemanın serdarı” olduğu belirtilmiştir. Padişah hocasının, Şeyhülislam ile aynı lakapları kullanacağı, vezirlerin üstünde yer alacağı ve...

Nakibüleşraf Nedir?

Nakibüleşraf Kurumu Kuruluşu (1400)

Osmanlı ilmiye teşkilatında farklı bir yere sahip olan Nakibüleşraflık, Yıldırım Bayezid devrinde (802/1400) Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenmek üzere kurulmuştu. İlk olarak bu görevi üstlenen Seyyid Ali Nattâ’ ve oğlu...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devleti mi, Osmanlı İmparatorluğu mu?

Osmanlı belgelerine ve Osmanlılar zamanında yazılmış ve basılmış olan eserlere baktığımızda “Osmanlı İmparatorluğu” (Osmanlı Türkçesinde: lmparatoriye-i Osmaniyye) ibaresine HİÇ RASTLAMIYORUZ. Görüyoruz ki; Osmanlılar, siyasi içtimai müesseselerine Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye “Yüce Osmanlı Devleti” demektedirler. Aynı...