Category: Osmanlı Devleti Genel

Köylüler (Minyatür)

Osmanlı Toprak Sistemi – Toprak Mülkiyeti

Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukukuna dayanmaktadır. Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk İslam devletlerinin toprak sisteminden yararlanmıştır. Bununla birlikte Osmanlılar, özellikle toprağın kullanımı konusunda Roma, Bizans ve eski İran gibi...

Osmanlı Dönemi saray mutfağı (Topkapı Sarayı)

Osmanlı Mutfağı – Türk Mutfağı

Türk mutfağı çeşit ve lezzet açısından olduğu kadar yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri, özel gün yemekleri, mutfak araç ve gereçleri açısından da çok zengindir. Osmanlı Devleti’nin gelişme ve büyümesine bağlı olarak Türk mutfağı da...

Şehzadelerin sünnet töreni (Minyatür)

Osmanlı Şehirlerinde Yaşam

Şehirlerdeki mahalle halkı; cami ve mescitlerin dışında kahvehane, bozahane gibi mekânlarda veya düzenlenen panayır ve şenliklerde bir araya gelmiştir. Türk toplumunda kaynaştırıcı bir özelliğe sahip olan bu mekân ve faaliyetler, bireyler arasında sosyal bağların...

Mahalle yaşantısı (Temsilî)

Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

Osmanlı Devleti, fethettiği toprakları şenlendirerek Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlamıştır. Gayrimüslimler için istimâlet başta olmak üzere uygulanan politikaların tamamı farklı unsurların birlikte yaşamasını kolaylaştırmıştır. Osmanlılar fethedilen bölgelerdeki Rum, Ermeni ve...

Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı

Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı ve Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden gelen insanlardan oluşmuştur. Temeldeyse Osmanlı toplumu dinî inançlar esas alınarak Müslümanlar ve gayrimüslimler şeklinde iki ana gruba ayrılmıştı. Hiçbir mezhep ve tarikat ayırımı yapmadan,...

Kubbealtı salonu

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman

Orta Doğu devlet geleneğini benimseyen Osmanlılarda devlet düzeni, otoritenin karar birliğine ve saltanatın dokunulmazlık inancına dayanırdı. Ülkenin ve devletin tek sahibi padişahtır. Osmanlı siyasi hayatında bütünlüğün ve istikrarın devam etmesi ancak bu prensibin korunmasıyla...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Veraset Sistemi

Osmanlı Devleti’nde kardeş katlini, dönemin şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Kardeş katli meselesi bütün Türk tarihinin sorunudur. Kardeş Katli meselesinin temelinde de belirli bir veraset sistemin olmayışı ve veliahtlık kurumunun oluşturulmayışı yatar. Bu durum Türk...

Divân-ı Hümâyun üyeleri

Divan-ı Hümayun Görevlileri

Divân-ı Hümâyun, merkez teşkilatının en önemli kurumu olup Orhan Bey zamanında kuruldu. Devlet kurulu anlamına gelen Divân-ı Hümâyun’da siyaset, hukuk, sosyal, ordu, ekonomi ile ilgili her türlü konu görüşülüp tartışılır ve padişahın onayı ile...

Harem Halkı

Osmanlı Devletinde Harem’deki Görevliler

Padişahın evi olan Harem-i Hümâyun bölümünün genel sorumlusu Darüssade ağasıydı. Derece olarak vezîriâzam ve şeyhülislamdan sonra gelen Darüssade ağasının en önemli görevi, padişahın haremini korumaktı. Ayrıca haremde bulunan görevlilerin terfi ve ceza işlemlerini padişaha...