Category: Osmanlı Devleti Genel

Osmanlı Devlet Anlayışı

Tarihin en önemli devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti sahip olduğu devlet anlayışı ve kurmuş olduğu devlet teşkilatı sayesinde altı asır geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Bu başarıda Osmanlıların, kendinden önceki Türk-İslam devletlerinin her alandaki teşkilatlanmalarını...

Osmanlı İktidar Yapısı

Yapageldiğimiz tarihsel inceleme göstermektedir ki göçebe Asya toplumlarından beri Ordu ve merkezî devlet siyasal yapının anahtarlarını oluşturmaktadır. Öyleyse Osmanlı toplumuna hangi kuramsal çerçeve uygulanırsa uygulansın bu iki veri her çözümlemede tartışılmaz yerlerini almak durumundadır....

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Sistemi

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi iki temele dayanıyordu. Biri Şer’i Hukuk, diğeri Örfi Hukuk’tur. Bunlardan Şer’i Hukuk kaynağını Kur’an ve hadislerden alırdı. Örfi Hukuk ise, töre ve padişah fermanlarına dayanıyordu. Şer’i kanunlar her alanda hüküm...

Köse Mihal’in Affedilmesi

Osman bey, daha babası hayatta iken, kardeşi Gündüz Bey ile birlikte komşuları ve dostu olan İnönü Tekfurunu ziyarete gitmişti. Bu sırada Eskişehir tekfuru, yanına Harman-kaya tekfuru Köse Mihal‘i de alarak buraya gelmiş ve İnönü...

İhtilâl Nedir? Ne demektir?

İhtilal terimi Arapça “hal” kökünden türetilmiştir ve yıkmak, bozmak anlamını taşır. İhtilal, bir devletin mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini ortadan kaldırmak amacıyla, hukuk kurallarına uymadan, kuvvet kullanılarak yapılan geniş halk...

İnkılap Nedir? Ne Demektir?

İnkılap kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Köken olarak inkılap, Arapça “Kalb” kelimesinden türetilmiştir. İnkılap; değişme, bir halden başka bir hale geçme demektir. Türkçede bu kelime “etmek” yardımcı fiiliyle “kalbetmek” şeklinde kullanılır. Türk Hukuk Lügatı’na göre...

1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı

XIX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan milliyetçilik akımının Osmanlı Devletinde de kendini göstereceği açıktı. Slavcılık ve Ortodoksları koruma politikası güden Rusya, milliyetçilik akımının da etkilerini değerlendirerek Balkan topluluklarını Osmanlı Devletine karşı ayaklandırdı. Balkanlarda kalan Osmanlı...

İbrahim Müteferrika ve Matbaa

1727 yılında, Macar mühtedisi İbrahim Müteferrika tarafından Mismari Şüca Mahallesi’ndeki evinde kurulan Darü’t-Tıbaati’l Amire adlı matbaa da yine Yirmisekiz Mehmed Çelelebi’nin Paris sefaretiyle ilişkilendirilir. Yirmisekiz Mehmed Çelebi’yle beraber Paris’te bulunan oğlu Said Efendi’nin burada...

Osmanlı Bankası 1856

Bank-ı Dersaadet ya da İstanbul Bankası (Banque de Constantinople) Dersaadet Bankası’nın (İstanbul Bankası’nın) tasfiyesi ile oluşan bu yeni ortam karşısında, bir yandan, Fatih Sultan Süleyman zamanından beri ticari ve finansal etkinlikte bulunan ve ellerinde...

İstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet)

1847 yılında Kurulan “İstanbul Bankası” (Bank-ı Dersaadet / Banque de Constantinople) İstikrarlı sabit bir kuru hedefleyen desimal çift metal sistemi de, kaimelerin miktarının bollaşması ve yasa dışı çeşitli sahte para basımı ve diğer tür...