Category: Osmanlı Devleti Genel

Osmanlı’da Kullanılan Para Çeşitleri

Osmanlılar, İlhanlılar’ın Anadolu üzerindeki egemenlikleri süresince  İlhanlı sikkelerini kullanmışlar, İlhanlı Valisi Timurtaş’ın Mısır’a kaçması üzerine de, H.727/1326-1327 tarihinde kendi adlarına bastırılmış gümüş sikkeleri kullanmaya başlamışlardır. 15. yüzyılın son çeyreğine kadar gümüş akçe ile bakır...

Osmanlı’da İlk Bankacılık Girişimleri

Osmanlı Devletinde bankacılık öteden beri Osmanlı topraklarında kendi gereksinimlerini karşılamak ve dış ticaretini yürütebilmek için banka sermayesine ve teminatına ihtiyaç duyan dış devletler tarafından kurulmak ve geliştirilmek istenmiştir. 19. Yüzyılın ortalarına kadar parasal faaliyetler...

Osmanlı’da Şehir ve Şehirleşme

XIII. yüzyıl sonlarında konargöçer bir Türkmen boyundan tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, erken dönemlerden itibaren şehre ve şehirleşmeye önem verdiler. Osmanlı’da şehir tanımı farklı özellikler sergiler. Nüfus ölçütü tek başına Osmanlı şehrini tanımlayamaz. Belli bir...

Osmanlı Devletinde İdam Cezası

Osmanlı Devletinde İdam Öncelikle Osmanlı hukukunda hangi suçlara ölüm cezası verildiğine değinmek gerekir. Bu suçları iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki Şerî hukuka göre suç kabul edilenler, diğeri padişahın kendi yetkisine dayanan Örfî hukuka...

Osmanlı Devletinde Vergi Sistemi

Osmanlı Devleti’nde vergi almaya “cevaz” veren, yani vergiyi haklı kılan, hukuki dayanak, özellikle 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadarki dönemde İslam hukuku, yani “şeriat” idi. Bu düşünüşle alınan “şer’i vergiler” (tekalif-i  şer’iye) Devlet harcamalarının esas...

Osmanlıda Taşra Yönetiminin Bozulması

Taşra Yönetiminin Bozulması Yüzyıllarca amacına uygun bir biçimde işleyen Osmanlı taşra yönetimi İmparatorluğun duraklama ve gerileme dönemlerinde merkezi yönetim gibi temelinden sarsılarak uzun süreli bir çözülme sürecine girmiştir. Bu dönemlerin en belirgin niteliği, merkezi...

Osmanlıda Merkezi Yönetimin Bozulması

Merkezi Yönetimin Bozulması Uzun yüzyıllar boyu kurumlaşarak geniş ve karmaşık bir İmparatorluğun gereksinmelerini karşılamış olan bu yönetim sistemi, Osmanlı toplumunun yapısal değişmelere uğrayarak çözülmesiyle birlikte uzun bir bozulma sürecine girmiştir. 16. yüzyılın 2. yarısından başlayarak...

Osmanlıda Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler (Topluluk Yönetimleri) Osmanlı İmparatorluğunda kent ve kasabaların ayrı bir hukuksal varlığı ve kişiliği söz konusu olmamıştır. İstanbul dışında büyük – küçük tüm topluluk yada yerleşmeler taşra sayılarak salt merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi...

Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Dirlik Sistemi ve Sonuçları Askeri temeller üzerine kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun merkezi yönetimi gibi, taşra örgütü yada yönetim bölümlenmesi de bu temellere göre düzenlenmiş, dolayısıyla askerlik amaçlarıyla bağdaştırılmış olan toprak...