Category: Osmanlı Devleti Genel

Ortaoyunu (Minyatür)

Osmanlı Devletinde Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterirdi. Anadolu’da XII. yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye dinleyerek, kukla ve taklit...

Şeyh Bedreddin’in yakalanarak tutsak edilmesi (Minyatür)

Şeyh Bedreddin Olayı

Şeyh Bedrettin Olayı, Osmanlı Devleti’ni Fetret Devri’nde zor duruma sokan gelişmelerden biridir. Siyasi ihtirasları sebebiyle Çelebi Mehmet tarafından kazaskerlikten alınmayı kabullenemeyen Şeyh Bedreddin, görünüşte dinî-tasavvufi, gerçekte ise siyasi teşkilatlanmayı sağlamak üzere harekete geçerek yoğun bir...

Fetret Devri (1402-1413)

Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid’in Ankara mağlubiyeti ile başlayan ve Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları ile geçen belirsizlik dönemi “Fetret Devri” olarak adlandırılmıştır. Yıldırım Bayezid’in oğullarından Süleyman Çelebi, Rumeli’deki Osmanlı topraklarında hükümdarlığını ilan ederken...

Yıldırım Bayezid (Temsilî)

Ankara Savaşı

Batı’daki durumunu 1396 Niğbolu Zaferi ile kuvvetlendirmiş olan Yıldırım Bayezid, yönünü İstanbul’a çevirmiş ve Bizans’ı ortadan kaldırmak üzere harekete geçmiştir. 1393’te Bağdatʼı alarak buradaki Celâyirlilere son veren Timur; İran, Kafkasya ve Azerbaycanʼı ele geçirerek...

I. Murad’ı şehit eden Sırp askerinin yakalanması (Minyatür)

Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetler

Bizans sınırında küçük bir uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlılar, ilk dönemlerinde Anadolu’daki diğer beylikler ile iyi geçinme siyaseti benimsemiştir. Osmanlılar gerek izledikleri bu siyasetle gerekse Bizans’a karşı girişilen gaza mücadelesiyle diğer beyliklerden farklı...

Rumeli’ye geçiş (Temsilî)

Balkan Fetihleri

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş Dönemi’ndeki en önemli gelişmelerinden birisi de Rumeli’ye geçiş olmuştur. Bu sayede Osmanlılar hem Bitinya Bölgesi’nde sıkışıp kalmaktan kurtulmuş hem de doğudan gelen Türkmenlere yeni yerleşim alanları açmıştır. Rumeli’ye geçişte iki olay...

Öncü Haçlı Seferi (Temsilî)

Haçlılar Karşısında Türkler

Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır. Sonuçları itibariyle de günümüze kadar etkileri görülen önemli tarihî bir gelişmedir. XI. yüzyılın sonlarında başlayan bu seferler, aralıklarla XIII. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Haçlılara...

II. Abdülhamit (temsilî)

İslamcılık Fikir Akımı ve Temsilcileri

İslamcılık fikrinin bir ideoloji hâline gelmesi XIX. yüzyılın sonlarında olmuştur. Tanzimat Fermanı’yla resmen başlayan Batılılaşma hareketine ve Batıcı yazarların İslamiyet aleyhine yazmış oldukları yazılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılık fikri önemini kaybedince İslamcılık...