Yıldırım Bayezid (Temsilî)

Ankara Savaşı

Batı’daki durumunu 1396 Niğbolu Zaferi ile kuvvetlendirmiş olan Yıldırım Bayezid, yönünü İstanbul’a çevirmiş ve Bizans’ı ortadan kaldırmak üzere harekete geçmiştir. 1393’te Bağdatʼı alarak buradaki Celâyirlilere son veren Timur; İran, Kafkasya ve Azerbaycanʼı ele geçirerek...

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Türk hükümdarlarının, dünyadaki diğer devlet ve milletleri hâkimiyeti altına alarak yönetmesi fikrine “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi” denmiştir. Türk tarihinde, devlet kurma ve yönetme yetkisinin ilahi olarak hükümdara verildiğine inanılmış ve buna kut inancı denmiştir....

I. Murad’ı şehit eden Sırp askerinin yakalanması (Minyatür)

Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetler

Bizans sınırında küçük bir uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlılar, ilk dönemlerinde Anadolu’daki diğer beylikler ile iyi geçinme siyaseti benimsemiştir. Osmanlılar gerek izledikleri bu siyasetle gerekse Bizans’a karşı girişilen gaza mücadelesiyle diğer beyliklerden farklı...

Rumeli’ye geçiş (Temsilî)

Balkan Fetihleri

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş Dönemi’ndeki en önemli gelişmelerinden birisi de Rumeli’ye geçiş olmuştur. Bu sayede Osmanlılar hem Bitinya Bölgesi’nde sıkışıp kalmaktan kurtulmuş hem de doğudan gelen Türkmenlere yeni yerleşim alanları açmıştır. Rumeli’ye geçişte iki olay...

Tekfur Sarayı (İstanbul)

Osmanlı Bizans İlişkileri

Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde, kurulduğu coğrafyanın etkisi büyüktür. Osmanlı beyleri, beyliğin Bizans sınırında kurulmasının getirdiği siyasi ve sosyal avantajları iyi değerlendirmiştir. Bu dönemde Bizans, siyasi ve askerî yönden zayıflamış, taht kavgaları nedeniyle de merkezî...

Halil İnalcık

Osmanlı Devlet’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Osmanlı Beyliği’nin kurucularının; menşei, hangi boya mensup oldukları, Anadolu’ya ilk ne zaman geldikleri, hangi yörelerde yaşadıkları ve hatta beyliğin tam olarak ne zaman ve nerede kurulduğu hâlâ tartışma konusudur. Bunun en büyük nedeni Kuruluş...

Anadolu ve çevresinin uydu fotoğrafı

Anadolu’nun Jeopolitiği

Jeopolitik; bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politikadır. Örneğin Anadolu’nun üç kıtanın kesiştiği bir noktada bulunması, burada kurulan devletlerin, bölge ticaret yollarını hâkimiyet altına alma politikası uygulamalarına sebep olmuştur....

Moğol İstilası (Temsili)

İkinci Beylikler Dönemi

Moğol İstilası  sonrasında Türkmenlerin Anadolu’ya göçleri daha da yoğunlaşmıştır. Bölgenin sosyal, iktisadi, dinî ve idari yapısında önemli değişiklere neden olan Türkmen göçleri, Anadolu’daki sosyal ve politik hayatı derinden etkilemiştir. Batı yönünde ve dalgalar hâlinde...

Baycu Noyan (Temsilî)

Kösedağ Savaşı – Kösedağ Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Türkiye Selçuklularının Yassıçemen’deki başarısından dolayı Moğollar, Sultan Keykubad’a karşı tedbirli davranmaya devam etmiştir. Ancak I. Alâeddin Keykubad’ın 1237’de ölümü ve tahta II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in geçmesinden sonra devlet bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Selçukluların Babailer...