31 Mart Vakası

31 Mart Olayı Nedeni? 1908 yılında meşrutiyet yeniden ilan edilince meclis çalışmaları başladı. Ancak oluşan kabine bu sefer padişahın değil İttihatçıların kontrolündeydi. Bu dönemde mecliste mebus sayısı az olan Ahrar Fırkası etkili bir muhalefet...

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kurulması Osmanlı Devleti’nin son döneminde içte meydana gelen en önemli olay, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Bu cemiyetin doğuşu, devrin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarının bir sonucudur. Cemiyet kısa...

İbrahim Müteferrika ve Matbaa

1727 yılında, Macar mühtedisi İbrahim Müteferrika tarafından Mismari Şüca Mahallesi’ndeki evinde kurulan Darü’t-Tıbaati’l Amire adlı matbaa da yine Yirmisekiz Mehmed Çelelebi’nin Paris sefaretiyle ilişkilendirilir. Yirmisekiz Mehmed Çelebi’yle beraber Paris’te bulunan oğlu Said Efendi’nin burada...

Osmanlı Bankası 1856

Bank-ı Dersaadet ya da İstanbul Bankası (Banque de Constantinople) Dersaadet Bankası’nın (İstanbul Bankası’nın) tasfiyesi ile oluşan bu yeni ortam karşısında, bir yandan, Fatih Sultan Süleyman zamanından beri ticari ve finansal etkinlikte bulunan ve ellerinde...

İstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet)

1847 yılında Kurulan “İstanbul Bankası” (Bank-ı Dersaadet / Banque de Constantinople) İstikrarlı sabit bir kuru hedefleyen desimal çift metal sistemi de, kaimelerin miktarının bollaşması ve yasa dışı çeşitli sahte para basımı ve diğer tür...

Osmanlı’da Kullanılan Para Çeşitleri

Osmanlılar, İlhanlılar’ın Anadolu üzerindeki egemenlikleri süresince  İlhanlı sikkelerini kullanmışlar, İlhanlı Valisi Timurtaş’ın Mısır’a kaçması üzerine de, H.727/1326-1327 tarihinde kendi adlarına bastırılmış gümüş sikkeleri kullanmaya başlamışlardır. 15. yüzyılın son çeyreğine kadar gümüş akçe ile bakır...

Osmanlı’da İlk Bankacılık Girişimleri

Osmanlı Devletinde bankacılık öteden beri Osmanlı topraklarında kendi gereksinimlerini karşılamak ve dış ticaretini yürütebilmek için banka sermayesine ve teminatına ihtiyaç duyan dış devletler tarafından kurulmak ve geliştirilmek istenmiştir. 19. Yüzyılın ortalarına kadar parasal faaliyetler...

Osmanlı’da Şehir ve Şehirleşme

XIII. yüzyıl sonlarında konargöçer bir Türkmen boyundan tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, erken dönemlerden itibaren şehre ve şehirleşmeye önem verdiler. Osmanlı’da şehir tanımı farklı özellikler sergiler. Nüfus ölçütü tek başına Osmanlı şehrini tanımlayamaz. Belli bir...

Osmanlı Devletinde İdam Cezası

Osmanlı Devletinde İdam Öncelikle Osmanlı hukukunda hangi suçlara ölüm cezası verildiğine değinmek gerekir. Bu suçları iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki Şerî hukuka göre suç kabul edilenler, diğeri padişahın kendi yetkisine dayanan Örfî hukuka...

III. Selim ve Nizam-ı Cedit

Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden ve Avrupa’ya gönderdiği elçilerden aldığı raporlar doğrultusunda ıslahatlar yapmaya...