Osmanlı Devletinde Hükümdar

Osmanlılar; önceki Türk devletlerinde olduğu gibi hâkimiyetin ilahi bir güçle kendi ailelerine verildiği anlayışına sahiptiler. Hâkimiyetin sahibi olan hükümdarın ölümü sonrasında yerine kimin geçeceği yazılı bir kanuna dayanmıyordu. Hanedan üyesi olan her şehzadenin tahta...

Ulema (İlmiye) Sınıfı

Osmanlı Devlet Anlayışı

Tarihin en önemli devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti sahip olduğu devlet anlayışı ve kurmuş olduğu devlet teşkilatı sayesinde altı asır geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Bu başarıda Osmanlıların, kendinden önceki Türk-İslam devletlerinin her alandaki teşkilatlanmalarını...

Ulema (İlmiye) Sınıfı

Osmanlı İktidar Yapısı

Yapageldiğimiz tarihsel inceleme göstermektedir ki göçebe Asya toplumlarından beri Ordu ve merkezî devlet siyasal yapının anahtarlarını oluşturmaktadır. Öyleyse Osmanlı toplumuna hangi kuramsal çerçeve uygulanırsa uygulansın bu iki veri her çözümlemede tartışılmaz yerlerini almak durumundadır....

Osmanlı Devletinde Milliyetçilik Hareketleri

19. yüzyıl Osmanlı Devleti başta olmak üzere bütün dünya devletleri için büyük gelişim ve değişimlere sahne olmuştur. Bu asırda yapılan çeşitli atılımlar taşları yerinden oynatarak dengelerin değişmesini ortaya çıkarmıştır. Özellikle 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali...