Osman, Otman Bey Kimdir?

Osman Gazi ilk Osmanlı hükümdarıdır. Osmanoğulları sülalesi, Osmanlı hanedanı, al-i Osman’ın kurucusudur. Altı asırdan fazla bir süre yaşamış olan bir devlete adını vererek, resmi ve özel bütün işlemlere, haberleşme yazışmalarına ve anlaşmalarda “Osmanlı devleti“, “Osmanlı...

1864 Vilayet Nizamnamesi

7 Kasım 1864’te Fuad Paşa tarafından “Teşkil-i Vilâyet” reformu yayımlandı. Buna göre, vilâyet meclisleri, sancak meclisleri ve kaza (ilçe) meclislerinin üyeleri artık halk arasından iki yıl için seçimle işbaşına geleceklerdi. Meclis üyeleri, halkın din...

Islahat Fermanı Nedir?

28 Şubat 1856 tarihinde, daha çok dış etkiler altında yayımlanan Islahat Fermanı, hukuk açısından, Tanzimat fermanının tamamlayıcısıdır. Tanzimat hareketi başlayınca, ilân edilen yenilikleri gerçekleştirmek üzere çalışmalara girişmişse de, çeşitli sebepler bu çabaları kösteklemiştir. Tanzimat...

Tanzimat Fermanı Nedir?

3 Kasım 1839 günü, padişah adına Mustafa Reşid Paşa’nın okuyup ilan ettiği tarihsel ferman (Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu) ile Tanzimat hareketi baş­ladı. Tanzimat Fermanı özelliklerinden biri, Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişahın kendi isteği ile...

Enver Paşa’nın Hayatı (1881-1922)

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa’nın asıl adı İsmail Enver’dir. İstanbul Divanyolu’nda doğdu . Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba. 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı...

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

Tanzimat dönemi (1839-1876), Osmanlı tarihinde yeni bir devrin başlangıcıdır. Bu dönem, devletin siyasi, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda kötüye gidişini önlemek gayesiyle daha geniş ıslahatların yapıldığı bir devirdir. Bu amaçla yapılması düşünülen düzenlemelerle ilgili...

18. Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlar Batı örnek alınarak yapılmıştır. Bu yüzyılda yapılan ıslahatlar daha ziyade askeri ve teknik niteliktedir. Çünkü Osmanlı Devleti bu yüzyıla girerken büyük savaşlar kaybetmiştir. Osmanlı 1699 yılında imzaladığı Karlofça Antlaşması ile...

17. Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVII. Yüzyıl Islahat Hareketleri XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlar daha çok gelenekçi zihniyetle yapılmıştır. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti iç ve dış sorunlar yaşamakla birlikte henüz bunların tam farkında değildir. Bu sorunları çözmeye yönelik teşebbüslerde bulunan...