Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Propaganda Faaliyetleri

Propaganda, bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme veya yayma amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışmadır. Bu çalışmayı üstlenen kişiye, propagandacı denilir(TDK Sözlük,1998:1827). Bu propagandist yaklaşımlar özellikle; dini, siyasi, ekonomik alanlarda öne...

Osmanlı Devletinde Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlere, İslam hukukuna göre muamele edilmiştir. İstanbul’un fethinden sonra ise İslam hukuku açısından bir değişiklik yapılmamakla birlikte biraz daha farklı bir uygulamaya gidilerek millet sistemi oluşturulmuştur. İslâm hukukuna göre...

Padişah Hocası Ne demektir?

Padişah Hocalığı – Osmanlıda Padişah Hocası

Padişah hocasının resmi görevliler arasındaki yeri tartışmalı bir konudur. Fâtih Sultan Mehmed’in hazırlattığı Kanunname-i Al-i Osman’da padişah hocasının “ulemanın serdarı” olduğu belirtilmiştir. Padişah hocasının, Şeyhülislam ile aynı lakapları kullanacağı, vezirlerin üstünde yer alacağı ve...

Nakibüleşraf Nedir?

Nakibüleşraf Kurumu Kuruluşu (1400)

Osmanlı ilmiye teşkilatında farklı bir yere sahip olan Nakibüleşraflık, Yıldırım Bayezid devrinde (802/1400) Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenmek üzere kurulmuştu. İlk olarak bu görevi üstlenen Seyyid Ali Nattâ’ ve oğlu...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devleti mi, Osmanlı İmparatorluğu mu?

Osmanlı belgelerine ve Osmanlılar zamanında yazılmış ve basılmış olan eserlere baktığımızda “Osmanlı İmparatorluğu” (Osmanlı Türkçesinde: lmparatoriye-i Osmaniyye) ibaresine HİÇ RASTLAMIYORUZ. Görüyoruz ki; Osmanlılar, siyasi içtimai müesseselerine Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye “Yüce Osmanlı Devleti” demektedirler. Aynı...