Osmanlıda Taşra Yönetiminin Bozulması

Taşra Yönetiminin Bozulması Yüzyıllarca amacına uygun bir biçimde işleyen Osmanlı taşra yönetimi İmparatorluğun duraklama ve gerileme dönemlerinde merkezi yönetim gibi temelinden sarsılarak uzun süreli bir çözülme sürecine girmiştir. Bu dönemlerin en belirgin niteliği, merkezi...

Osmanlıda Merkezi Yönetimin Bozulması

Merkezi Yönetimin Bozulması Uzun yüzyıllar boyu kurumlaşarak geniş ve karmaşık bir İmparatorluğun gereksinmelerini karşılamış olan bu yönetim sistemi, Osmanlı toplumunun yapısal değişmelere uğrayarak çözülmesiyle birlikte uzun bir bozulma sürecine girmiştir. 16. yüzyılın 2. yarısından başlayarak...

Osmanlıda Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler (Topluluk Yönetimleri) Osmanlı İmparatorluğunda kent ve kasabaların ayrı bir hukuksal varlığı ve kişiliği söz konusu olmamıştır. İstanbul dışında büyük – küçük tüm topluluk yada yerleşmeler taşra sayılarak salt merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi...

Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Dirlik Sistemi ve Sonuçları Askeri temeller üzerine kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun merkezi yönetimi gibi, taşra örgütü yada yönetim bölümlenmesi de bu temellere göre düzenlenmiş, dolayısıyla askerlik amaçlarıyla bağdaştırılmış olan toprak...

Divan (Devlet Kurulu)

Merkezi yönetimde bulunan görevlilerin belli zamanlarda “Padişah” ya da “Veziriazam”ın başkanlığında toplanmasıyla oluşan ve “Divanı Hümayun” adını taşıyan Osmanlı yönetim sisteminde önemli bir yeri vardır. Osmanlılardan önceki Türk ve İslam toplumlarına, devlet ileri gelenlerinin...

Osmanlıda Merkezi Yönetim Sistemi

Merkezi Yönetim Örgütü İlk Osmanlı yönetim sistemi, kuruluşunda rol oynayan etmenlerden ötürü bir teokratik monarşi biçiminde belirmiştir. Buna göre, yönetim egemenlik hakkını Tanrıdan aldığı varsayılan padişahın mutlak otoritesine dayanmıştır. Yalına indirgenmiş olan bu yönetim...

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlı fikir akımları denilince aklımıza Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gelmektedir. Bu dört fikir akımı Osmanlı Devletinden bugünün Türkiye’sine miras değerinde bir tecrübe bırakmıştır. # Osmanlıcılık # İslamcılık # Türkçülük # Batıcılık Osmanlı Devleti’nin...