Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı

Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı ve Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden gelen insanlardan oluşmuştur. Temeldeyse Osmanlı toplumu dinî inançlar esas alınarak Müslümanlar ve gayrimüslimler şeklinde iki ana gruba ayrılmıştı. Hiçbir mezhep ve tarikat ayırımı yapmadan,...

Amasya

Osmanlı Devletinde Şehzadelerin Eğitimi

Padişahın erkek çocukları olan şehzadelerin doğum haberi bir hatt-ı hümâyunla vezîriâzama bildirilirdi. Devlet adamları padişahı tebrik eder ve hediyeler verirdi. Şehzade doğumları ülkede düzenlenen şenliklerle kutlanırdı. Devlet için resmî bir olay kabul edilen şehzade...

Padişahın devlet adamlarıyla görüşmesi (Temsilî)

Siyasetnamelerde Padişahların Vasıfları

Siyasetname türündeki eserlerin çok eskilere giden bir geleneği vardır. Bu tür eserler hem devrin hükümdarlarına ve devletin ileri gelenlerine hem de daha sonra bu görevi üstleneceklere yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eserlerde...

Kubbealtı salonu

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman

Orta Doğu devlet geleneğini benimseyen Osmanlılarda devlet düzeni, otoritenin karar birliğine ve saltanatın dokunulmazlık inancına dayanırdı. Ülkenin ve devletin tek sahibi padişahtır. Osmanlı siyasi hayatında bütünlüğün ve istikrarın devam etmesi ancak bu prensibin korunmasıyla...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Veraset Sistemi

Osmanlı Devleti’nde kardeş katlini, dönemin şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Kardeş katli meselesi bütün Türk tarihinin sorunudur. Kardeş Katli meselesinin temelinde de belirli bir veraset sistemin olmayışı ve veliahtlık kurumunun oluşturulmayışı yatar. Bu durum Türk...

Divân-ı Hümâyun üyeleri

Divan-ı Hümayun Görevlileri

Divân-ı Hümâyun, merkez teşkilatının en önemli kurumu olup Orhan Bey zamanında kuruldu. Devlet kurulu anlamına gelen Divân-ı Hümâyun’da siyaset, hukuk, sosyal, ordu, ekonomi ile ilgili her türlü konu görüşülüp tartışılır ve padişahın onayı ile...

Harem Halkı

Osmanlı Devletinde Harem’deki Görevliler

Padişahın evi olan Harem-i Hümâyun bölümünün genel sorumlusu Darüssade ağasıydı. Derece olarak vezîriâzam ve şeyhülislamdan sonra gelen Darüssade ağasının en önemli görevi, padişahın haremini korumaktı. Ayrıca haremde bulunan görevlilerin terfi ve ceza işlemlerini padişaha...

Enderun Halkı

Osmanlı Devletinde Enderun’daki Görevliler

Enderun-ı Hümâyun bölümünde hizmet edenlere genel olarak Enderun halkı veya hademeleri adı verilirdi. Enderun’daki diğer görevliler ise Babüssade Kapısı’nı muhafaza eden ak ağalar, acemiler ve devşirmelerdi. Padişahın evi olan Harem-i Hümâyun bölümünün genel sorumlusu...

Birun’daki Görevliler

Osmanlı Devletinde Birun’daki Görevliler

Osmanlı Devleti, kendine has protokol kurallarıyla tarihe mal olmuş büyük devletlerdendir. Yönetimde mutlak söz sahibi olan padişah bile mütevazı sarayda, protokol kuralları çerçevesinde yaşamıştır. Sarayın Birun kısmında padişaha, dolayısıyla devlete hizmet eden ve saray...