Enver Paşa’nın Hayatı (1881-1922)

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa’nın asıl adı İsmail Enver’dir. İstanbul Divanyolu’nda doğdu . Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba. 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı...

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

Tanzimat dönemi (1839-1876), Osmanlı tarihinde yeni bir devrin başlangıcıdır. Bu dönem, devletin siyasi, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda kötüye gidişini önlemek gayesiyle daha geniş ıslahatların yapıldığı bir devirdir. Bu amaçla yapılması düşünülen düzenlemelerle ilgili...

18. Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlar Batı örnek alınarak yapılmıştır. Bu yüzyılda yapılan ıslahatlar daha ziyade askeri ve teknik niteliktedir. Çünkü Osmanlı Devleti bu yüzyıla girerken büyük savaşlar kaybetmiştir. Osmanlı 1699 yılında imzaladığı Karlofça Antlaşması ile...

17. Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVII. Yüzyıl Islahat Hareketleri XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlar daha çok gelenekçi zihniyetle yapılmıştır. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti iç ve dış sorunlar yaşamakla birlikte henüz bunların tam farkında değildir. Bu sorunları çözmeye yönelik teşebbüslerde bulunan...

Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri

XVIII. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar Osmanlı Devleti’nde planlı ve programlı bir ıslahat hareketinden söz etmek zordur. Devletin kötüye gidişini gören kimi kişiler ufak tefek bazı ıslahat hareketlerine girişmişlerdir. Ancak gösterilen çabalar bilinçli bir kadroya...

Osmanlı Devletinin Yıkılışının Dış Sebepleri

Osmanlı Devletinin Yıkılışının Dış Nedenleri Coğrafi Keşifler: Ortaçağın sonları ile yeniçağın başlarında Osmanlı Devleti karşısında pek bir varlık gösteremeyen Avrupa, coğrafi keşiflerle beraber yepyeni bir dönemin içerisine girmiştir. Gemi tekniğindeki gelişmeler sonucunda keşfedilen yeni topraklar...

Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Nedenleri

Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Nedenleri Osmanlı Devleti’nin gerilemesine ve daha sonrada çöküşüne sebep olarak gösterilen nedenlerin başında mülki idarenin ve ordu teşkilatının bozulması, ilmiye sınıfının yetersiz kalması, adliye mekanizmasının çöküşü ve ekonomik yapının bozulması...

İhtilâl Nedir? Ne demektir?

İhtilal terimi Arapça “hal” kökünden türetilmiştir ve yıkmak, bozmak anlamını taşır. İhtilal, bir devletin mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini ortadan kaldırmak amacıyla, hukuk kurallarına uymadan, kuvvet kullanılarak yapılan geniş halk...