Osmanlıda Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler (Topluluk Yönetimleri) Osmanlı İmparatorluğunda kent ve kasabaların ayrı bir hukuksal varlığı ve kişiliği söz konusu olmamıştır. İstanbul dışında büyük – küçük tüm topluluk yada yerleşmeler taşra sayılarak salt merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi...

Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Dirlik Sistemi ve Sonuçları Askeri temeller üzerine kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun merkezi yönetimi gibi, taşra örgütü yada yönetim bölümlenmesi de bu temellere göre düzenlenmiş, dolayısıyla askerlik amaçlarıyla bağdaştırılmış olan toprak...

Divan (Devlet Kurulu)

Merkezi yönetimde bulunan görevlilerin belli zamanlarda “Padişah” ya da “Veziriazam”ın başkanlığında toplanmasıyla oluşan ve “Divanı Hümayun” adını taşıyan Osmanlı yönetim sisteminde önemli bir yeri vardır. Osmanlılardan önceki Türk ve İslam toplumlarına, devlet ileri gelenlerinin...

Osmanlıda Merkezi Yönetim Sistemi

Merkezi Yönetim Örgütü İlk Osmanlı yönetim sistemi, kuruluşunda rol oynayan etmenlerden ötürü bir teokratik monarşi biçiminde belirmiştir. Buna göre, yönetim egemenlik hakkını Tanrıdan aldığı varsayılan padişahın mutlak otoritesine dayanmıştır. Yalına indirgenmiş olan bu yönetim...

Koyunhisar Savaşı Hakkında Geniş Bilgi

Koyunhisar Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Osman Gazi ile arkadaşlarının başarıları komşu Rum beylerini ve Bizans İmparatorunu harekete geçirdi. Başta Bursa Rum valisi olarak Atranos, Kestel, Kite kale beyleri sözleştiler. Bizans’tan da Muzalon kumandasında bunlara...

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlı fikir akımları denilince aklımıza Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gelmektedir. Bu dört fikir akımı Osmanlı Devletinden bugünün Türkiye’sine miras değerinde bir tecrübe bırakmıştır. # Osmanlıcılık # İslamcılık # Türkçülük # Batıcılık Osmanlı Devleti’nin...

Osman Bey – Osmanlı Devleti Kurucusu

Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi kimdir sorusunun en iyi cevabı “Osmanlı Devletinin Kurucusudur” olmalı, Kayıların efsanevi lideri Ertuğrul Bey’in oğlu olan Osman Gazi (Osman Bey olarak da anılır) bir beyliği, Dünyaya hükmeden büyük bir...

Kayı Boyu Beyliği – Ertuğrul Bey ve Osman Gazi

Kayılar Kimdir? Kayı Boyu Tarihi Geleneğe göre Oğuz Han’ın Cünhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında altı oğlu vardı. Bunlardan ilk üç oğlundan gelmiş olan Oğuz boylarının üçü yani Gün, Ay, Yıldız hanlar sağ...

Kösedağ Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kösedağ Savaşına Nedenleri Moğol tehlikesi sekiz dokuz sene evvel baş göstermiş, buna karşı Anadolu – Suriye ve jfrafc’da maalesef bir müdafaa tertibatı alınmamış ve bilâkis Selçukiler, Eyyubiler, Artukiler ve Celâ-lüddin Harezmşah hazineler sarfiyle birbirleriyle...

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi olarak adlandırılır. Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman’a kadar götürmektedir. Bazıları ise dönemin 1579’da Sokullu Mehmet Paşa’nın...