Türklerde Askerlik

1553 – Nahçıvan Seferi

Osmanlı ordusunun Macaristan’da olmasından faydalanan Şah Tahmasb, 1550 yılında Şirvan, Ahlat ve Erciş’i ele geçirmiştir. Şah Tahmasb’ın Bağdat’ı tehdit etmesi üzerine 1553 yılında Osmanlılar tekrar İran’a yönelmiştir. Osmanlı’nın karşısına Şah Tahmasb yine çıkmamış ve...

Osmanlı ordusunun Tebriz’e girişi (Minyatür)

1548 – İran (Tebriz) Seferi

Irakeyn Seferi sonrasında Safeviler karşı saldırıya geçmiş ve Tebriz dâhil birçok yeri geri almıştır. 1547’de Habsburglarla antlaşma imzalayan Osmanlılar, Avrupa ve Akdeniz’deki güvenliği sağlayarak yönünü tekrar doğuya çevirmiştir. Böylece Osmanlılar, Doğu Meselesi’ne son vermek...

Safevi Hükümdarı Tahmasb (Minyatür)

Irakeyn Seferi ( 1534 – 1535 )

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile mücadelesi sırasında Doğu’dan Anadolu’yu tehdit edecek gelişmeler yaşanmıştır. Anadolu’da ekonomik ve sosyal nedenlerle huzursuz hâle gelen zümreler, Safevilerin etkisiyle isyan etmeye başlamıştır. Safevi Hükümdarı Tahmasb (Görsel 5.37), Şarlken ve Ferdinand’a...

I. Viyana Kuşatması (Minyatür)

1529 – I. Viyana Kuşatması

Kanuni’nin İstanbul’a dönmesinden sonra Alman taraftarı bazı asilzadeler Macar Krallığı için Zapolya’ya karşı, Şarlken’in kardeşi olan Arşidük Ferdinand’ı destekledi. Akrabalık bağlarına dayanarak Macar tahtında hak iddia eden Ferdinand ise 1527’de Zapolya’yı Budin’den çıkardı. Bunun...

Mohaç Savaşı (Temsilî)

1526 – Mohaç Meydan Savaşı

Avrupa’da 1521’de Şarlken ile I. Fransuva arasında başlayan savaş iyice kızışmış ve 1525’te Fransa Kralı I. Fransuva yenilerek esir düşmüştü. Fransa kralının annesi Osmanlı padişahına başvurarak oğlunun kurtarılması talebinde bulunmuş, Kanuni de fiilî yardımda...