"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bayezid’in Karaman Seferi

Yıldırım Bayezid bundan sonraki Anadolu seferini Karamanoğlu üzerine yaptı. Kumandası altında Rumen de kendisine tâbi Hristiyan hükümdarların kuvvetlerinden başka Bizans imparatoru Manuel Paleolog da vardı.

Bu seferin 1390 yazında mı yoksa bir sene sonra mı olduğu sarih değildir. Fakat seferin 1391’de olduğu anlaşılıyor. Anadolu harekâtının en mühimi bu seferdi. Karamanoğlu, Murad Hüdavendigâr’m ölümünü duyunca Hamidili taraflarında Osmanlılara ait yerleri ve bilhassa Beyşehir’i almış ve o tarafları vurmuştu; Bayezid evvelâ Hamidiline geçti; orada Hamidoğulları’na ait yerleri aldıktan sonra oğlu İsa Bey’e verdi ve oradan Teke yani Antalya taraflarına indi; Antalya’yı da aldı 373 ve burayı da Firuz Bey’e tevcih etti (1391). Bundan sonra padişah Hamid-iline dönerek oradan Karaman hududunu geçti; Alâüddin Bey mukabele edemeyerek Taşeli’ne çekildi; Osmanlı ordusu da Karamanoğulları’nın başkenti olan Konya’yı kuşattı.

Muhasara zamanı hasatd mevsimine tesadüf etmişti; Yıldırım Bayezid babasının Karaman seferinde yaptığı gibi halkın mahsulüne katiyen el dokundurulmamasını emretti. Şehir halkından dışarıda mahsulü olanlara teminat verilerek onlar şehirden çıkıp bedeli mukabilinde Osmanlı ordusuna satış yaptılar. Karamanoğlu Alâüddin Bey, Osmanlılara karşı Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed ve Kastamonu’da Candar hükümdarı Süleyman Paşa’dan yardım istemişti; bunların ayak sürümesinden dolayı beklediği yardım gelmediğinden Osmanlı padişahından sulh istedi (793 H./1391 M.).

Yıldırım Bayezid, hem Alâüddin Bey’e yardım gelmeden evvel ve hem de Rumeli’de Tuna boyundaki vaziyet îcabı olarak Karamanoğluyla anlaştı. Zaten Osmanlılara ait olup Karamanoğlu’nun eline geçmiş olan Beyşehri ile Akşehir ve sairleri alınmak suretiyle muahede yapılarak iki devletin batı hududundaki Çarşamba suyu veya Köşk Bükü 374 sınır kesilerek bu tarafların idaresi Germiyan Emiri Çandarlızade Ali Paşa köleliğinden yetişme Sarı Timurtaş Paşa’ya bırakıldı ve böylece Anadolu harekâtının ikinci safhası da bitti.

Bu Karaman seferinde Bizans İmparatoru V. Yuannis’in oğlu ve saltanat ortağı Manuel de Osmanlı ordusunda bulunmuştur. Bayezid’in bu seferi esnasında Bizans imparatoru V. Yuannis İstanbul’un Yaldızlı kapı (Silivri kapı) ile Güney sahil arasındaki yerleri tefrik ederek icabında oraya sığınmak için muhkem bir kale yaptırmıştı, Bayezid bu kale inşaatını duyunca seferden avdetini müteakip bunun derhal yıkılmasını yıkmadığı takdirde yanında bulunan saltanat şeriki Manuel’in gözlerine mil çekileceğini bildirdiğinden Yuannis yaptırdığını yıkmaya mecbur oldu.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir