Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

Yıldırım Bayezid’in Rumeli Harekâtı ve Tuna Boyu Olayları

Yıldırım Bayezid, Karaman seferinde iken onun Anadolu’da meşguliyetim fırsat bilen Eflâk prensi Mirça, bazı yerlere taarruz etmişti; bunda memleketleri alınarak Sinop’a Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yanına kaçmış olan Saruhan ve Menteşe beylerinin ve bilhassa İsfendiyar...

Yıldırım Bayezid’in Bazı Anadolu Beyliklerinin İlhakı

Sultan Murad Hüdavendigâr’ın şehit olması üzerine ortaya çıkan saltanat değişikliği Anadolu beylerinin gizli olan husumetlerini meydana çıkardı; bunları teşvik eden Karamanoğlu Alâüddin Bey’di. Bunu haber alan Bayezid Rumeli’deki durumu acele düzeltti. Maktul despot Lazar’ın...

İkinci Meriç Savaşı (İkinci Çirmen Muharebesi)

Balkanların kuzeyinde faaliyette bulunan Osmanlıların Sofya hariç olarak o havaliyi işgale başlamışlardı. 1372’de İkinci Çirmen veya İkinci Meriç muharebesiyle Barı Trakya ve Makedonya’daki Sırp Devleti kuvvetlerini dağıtmış olan Osmanlıların bu muvaffakiyetleri kendilerine, Makedonya ticaret...

Sırpsındığı Savaşı (Sırp Sındığı ya da Çirmen Savaşı)

Osmanlılar zapt ettikleri yerlerde teşkilat yapıp arazi işlerini tanzim ederken Edirne ve Filibe’nin geri alınması için Sırp ve Bulgarlar da faaliyetlerde bulunuyorlar ve Papa vasıtasıyla Avrupa’yı harekete geçirmek istiyorlardı. 1364 senesinde Filibe’yi Türklere teslim...

Osmanlı’nın Rumeli’ye Geçişi ve Balkan Yarımadasındaki Faaliyetleri

Bir kısım Osmanlı kuvvetleri daha evvelden, yani 1321’de Mudanya’yı aldıktan sonra çapul maksadıyla Marmara’dan Doğu Trakya sahiline geçerek oralarda on sekiz ay kadar dolaşarak tekrar Anadolu tarafına dönmüşlerdi. Bu ilk geçiş onlara dolaştıkları mıntıka...

Savcı İsyanı ve Andronikos İsyanı

İmparator V. Yuannis 1373’te Selanik valisi olan ikinci oğlu Manuel’i imparator sıfatıyla saltanata ortak yapmış ve Avrupa’ya giderken yerine vekil bıraktığı veliahtı ve büyük oğlu Andronikos’un hakkını çiğnemişti; buna da sebep, imparatorun Venedikliler tarafından...