Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

Yıldırım Bayezid’in Bazı Anadolu Beyliklerinin İlhakı

Sultan Murad Hüdavendigâr’ın şehit olması üzerine ortaya çıkan saltanat değişikliği Anadolu beylerinin gizli olan husumetlerini meydana çıkardı; bunları teşvik eden Karamanoğlu Alâüddin Bey’di. Bunu haber alan Bayezid Rumeli’deki durumu acele düzeltti. Maktul despot Lazar’ın...

İkinci Meriç Savaşı (İkinci Çirmen Muharebesi)

Balkanların kuzeyinde faaliyette bulunan Osmanlıların Sofya hariç olarak o havaliyi işgale başlamışlardı. 1372’de İkinci Çirmen veya İkinci Meriç muharebesiyle Barı Trakya ve Makedonya’daki Sırp Devleti kuvvetlerini dağıtmış olan Osmanlıların bu muvaffakiyetleri kendilerine, Makedonya ticaret...

Sırpsındığı Savaşı (Sırp Sındığı ya da Çirmen Savaşı)

Osmanlılar zapt ettikleri yerlerde teşkilat yapıp arazi işlerini tanzim ederken Edirne ve Filibe’nin geri alınması için Sırp ve Bulgarlar da faaliyetlerde bulunuyorlar ve Papa vasıtasıyla Avrupa’yı harekete geçirmek istiyorlardı. 1364 senesinde Filibe’yi Türklere teslim...

Osmanlı’nın Rumeli’ye Geçişi ve Balkan Yarımadasındaki Faaliyetleri

Bir kısım Osmanlı kuvvetleri daha evvelden, yani 1321’de Mudanya’yı aldıktan sonra çapul maksadıyla Marmara’dan Doğu Trakya sahiline geçerek oralarda on sekiz ay kadar dolaşarak tekrar Anadolu tarafına dönmüşlerdi. Bu ilk geçiş onlara dolaştıkları mıntıka...

Savcı İsyanı ve Andronikos İsyanı

İmparator V. Yuannis 1373’te Selanik valisi olan ikinci oğlu Manuel’i imparator sıfatıyla saltanata ortak yapmış ve Avrupa’ya giderken yerine vekil bıraktığı veliahtı ve büyük oğlu Andronikos’un hakkını çiğnemişti; buna da sebep, imparatorun Venedikliler tarafından...

Osmanlı’da Divan’ın Kuruluşu ve İlk Vezirler

Küçük Osmanlı Beyliği ilk devlet teşkilatında Anadolu Selçukluları ile İlhanlılar’ı örnek alarak bir hükûmet sistemi kurmuştur. Bunun esası beylik merkezindeki Divan’dı. Bu divana devlet reisi olan hükümdar riyaset ettiği gibi icabında hükümet reisi olan...