Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

Osmanlı’da Divan’ın Kuruluşu ve İlk Vezirler

Küçük Osmanlı Beyliği ilk devlet teşkilatında Anadolu Selçukluları ile İlhanlılar’ı örnek alarak bir hükûmet sistemi kurmuştur. Bunun esası beylik merkezindeki Divan’dı. Bu divana devlet reisi olan hükümdar riyaset ettiği gibi icabında hükümet reisi olan...

İlk Osmanlı Sikkesi, İlk Osmanlı Akçesi, İlk Osmanlı Parası Kimin Zamanında Basıldı? Nasıldı?

Bursa ve İznik fetihleri Osmanlı Beyliği’nin en önemli fetihlerindendir. Bu fetihler tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. Şöyle ki sınırlarını genişletmekte olan küçük bir beylik olan Osmanlı Beyliği, bu fetihlerle birlikte artık yavaş yavaş bir...

Pelekanon Savaşı ve İznik’in Osmanoğulları Tarafından Alınması

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz’a inmeleri Bizans’ı telaşa düşürmüştür. Hem zapt edilen kaleleri geri almak ve hem de uzun zamandan beri muhasara edilen İznik’i kurtarmak için Bizans İmparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak...

Osman Bey’in Ahilerle, Ahi Teşkilatıyla İlişkileri Nasıldı?

Osman Bey zamanında Anadolu’da Ahilik ve Babailik olarak iki mühim tarikat vardı. Ahi reislerinden olup Eskişehir civarında İtburnu mevkisinde tekkesi bulunan Şeyh Edebali, o havalinin en itibarlı ve sözü geçen ulularındandı. Tahsilini Mısır’da yapmış...

Candaroğulları Beyliği (Candar Oğulları Beyliği, Candarlı Aşireti)

XIV. yüzyıl başlarında Paflagonya’da yani Kastamonu ve Sinop’da kurulmuş olan beyliğe adı verilen Şemseddin Yaman Candar, Anadolu Selçukluları’nın beylerinden biriydi. Osmanlı tarihlerinde hu beyliğe İsfendiyar oğulları beyliği denilirdi. Anadolu Selçukî hükümdarı olup Moğollara karşı...