Category: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı okul sayısı

Osmanlı Devleti’nde Açılan Yabancı ve Misyoner Okullar ile Azınlık Okulları

Yabancı devletlerin veya onların himayesinde gayrimüslimlerin Osmanlı topraklarında açtıkları okullara yabancı okullar denmekteydi. Azınlık okulları ise Osmanlı egemenliği altında yaşayan, aralarında dil, din, ırk ayrımı olan farklı grupların devletin tanıdığı haklar çerçevesinde açtığı okullardır....

İzmir-Aydın Demir Yolu

Osmanlı Devleti Demir Yolları

Osmanlı Devleti demir yollarını Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş Avrupa devletlerine imtiyazlar vermek suretiyle yaptırdı. Osmanlı Devleti’nde demir yolu inşa eden ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek Osmanlı Devleti’ni bir sömürge devleti hâline getirmek istediler. XIX....

Elektrikli Telgraf

Osmanlı Devleti’nde Telgraf

XIX. yüzyılda elektrikli telgraf Osmanlı Devleti tarafından kullanılan başlıca teknolojik gelişmedir. Osmanlıların hayatında etkisi hissedilen telgraf, padişahlar tarafından olumlu karşılandı. Osmanlı Devleti’ne elektrikli telgraf hattı, ilk defa 1855’te İstanbul’u Avrupa’ya bağladı. Sultan Abdülaziz ve Sultan...

XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nde Bağımsızlık Hareketleri

Çeşitli ırk, din, dil ve kültüre sahip milletlerden oluşan Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali ile gelişen milliyetçilik akımının etkisiyle birçok isyan meydana geldi. Osmanlı Devleti üzerinde emelleri olan devletler, milliyetçilik akımını azınlıklar arasında yaymaya çalıştılar....

II. Balkan Savaşı (1913)

II. Balkan Savaşı (İkinci Balkan Savaşı) 1913

I. Balkan Savaşı’nın sona ermesiyle Osmanlı Devleti, Balkanlar’dan çekilmişti. Bu çekilme beraberinde bölgede bir otorite boşluğunu açığa çıkardı. Savaşa katılan dört Balkan devleti bu otorite boşluğunu kendi lehine çevirip topraklarını daha da genişletmek istiyordu....

I. Balkan Savaşı (1912)

I. Balkan Savaşı (Birinci Balkan Savaşı) 1912

Balkanlar’da XIX. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlerin körüklediği milliyetçilik düşüncesi Osmanlı karşıtı isyanlarla kendini göstermeye başladı. 1878 Berlin Kongresi’nde alınan kararlarla birlikte Rusya, Balkan coğrafyasındaki etnik grupları (Bulgar, Sırp, Karadağlı, Rum vd.) isyan ettirme politikasına...

Boğazlar Meselesi ve Rusya

XVIII. yüzyılda Rus Çarı I. Petro’nun sıcak denizlere inme politikasıyla başlayan yayılmacı siyasetinde İstanbul ve Boğazlar, ayrı bir yere sahipti. Boğazların ele geçirilmesi, Rus dış siyasetinin ana prensibi hâline geldi. Özellikle, 1774 Küçük Kaynarca...

Mehmet Ali Paşa (temsilî)

Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması

1769 Kavala doğumlu Mehmet Ali Paşa, 18 yaşına geldiğinde askerlik mesleğine girmişti. Mehmet Ali Paşa, Mısır’ı Napolyon Bonapart’ın işgalinden kurtarmak için, 1799 yılında Kavala’dan gönderilen askerlerle Kahire’ye geldi. Mehmet Ali Paşa, okuryazar olmamakla beraber...

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf

İtalya ve Almanya’nın peş peşe siyasi ve millî birliklerini kurmasıyla Avrupa’daki güç dengesi değişime uğradı. Avrupa siyasetine Rusya, İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın yanında Almanya ve İtalya yeni bir güç olarak katıldı. İtalya ve Almanya’nın...

Ermeni isyanlarından 1915 Van İsyanı

Ermeni Meselesi ve Tehcir (Zorunlu Göç) Kanunu

Batılı devletlerin Şark Meselesi kapsamında sahneye koydukları yeni oyun Ermeni Meselesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde kurulan millet sistemi içerisinde uzun yıllar boyunca Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde huzur içinde yaşadılar. Osmanlı Devleti’nde “Millet-i Sadıka” adıyla...