Category: Osmanlı Devletinde Askeri Teşkilat

Yeniçeriler

Yeniçeriler, Yeniçeri Ordusu ve Yeniçeri Askeri Teşkilat Yapısı

Yeniçeri, Osmanlı Devleti’nde askeri bir sınıftı. Yeniçeriler, padişaha bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devle­ti’nin sınırlarının genişlemesi ile alınan çocukların küçüklükten alınarak yetiştirilmesi (devşirme) ile oluşturulmuştu. Devletin ilk yüzyıllarında ya­rarlı olan bu sistem,...

Reisülküttap (Temsilî)

Osmanlı Devletinde Askeri Sınıf

Osmanlı Devleti’nde toplum, sosyal hayatın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için iki büyük sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan birincisi saltanat beratı ile padişahın dinî ya da idari yetki tanıdığı kişilerden oluşan yönetenler yani askerî sınıftır. Diğeri ise,...

Çocukların devşirilmesini tasvir eden minyatür

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Osmanlı Devleti, ülke sınırlarının hızla genişlemesi üzerine daimî bir orduya ihtiyaç duydu. Osmanlı ordusundaki yaya ve müsellem birlikleri devamlı silah altında bulunmadığından fetihler için yetersiz kaldı. Edirne’nin fethinden sonra Rumeli’deki diğer fetihlerle savaş esirlerinin...

Tımarlı Sipahi (Temsilî)

Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi

Osmanlı Devleti; Balkanlar, Anadolu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’yı fethettiğinde farklı ekonomik sistem ve çeşitli kültürlere sahip toplulukları da bünyesine katmıştır. Bu toprakların idaresi ve merkezî otoritenin bu bölgelerde de sağlanması için bir sistemin...

Yaya (Temsilî)

İlk Düzenli Birlik Yaya ve Müsellemler

Osman Bey’in idaresindeki askerî kuvvetler; düzenli savaşan, kuşatmalar yapan askerî birliklerden ziyade akında ve pusuda yetenekli okçu süvarilerden oluşurdu. Osman Bey’in ölümünden kısa bir süre sonra beyliğin sınırlarının hızla genişlemesi, Orhan Bey’i askerî düzenlemeler...

II. Mahmut (temsilî)

Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ve Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin Kurulması

II. Mahmut, padişahlığının ilk yıllarını İstanbul ve taşradaki politik dengeleri gözetmekle geçirdi. Ülkesi üzerindeki hükmü zayıflamış padişahın karşısında İstanbul’da Yeniçeri Ocağı ile ulema; Rumeli, Anadolu, Mısır ve Irak’ta ise âyân olarak anılan mahallî güçler...