Kutsal İttifak ve Kutsal İttifak Devletleri

Kutsal İttifak (Temsili)

Viyana Kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atma zamanının geldiğine kanaat getiren papanın teşvikleriyle Avusturya, Rusya, Lehistan, Venedik ve Malta’nın yer aldığı Avrupa-Hristiyan birliği (Kutsal İttifak) oluşturuldu. Kutsal İttifak Devletleri Avusturya Rusya Lehistan Venedik Malta O tarihe kadar böyle bir sevinci yaşamayan Avrupalılar, zaferlerini birlik ve beraberliklerine bağladılar. Papa, Leh Kralı ile Avusturya İmparatoru’nu barıştırarak Osmanlı … Devamını oku…

II. Viyana Kuşatması – İkinci Viyana Kuşatması 1683

II. Viyana Kuşatması (temsilî)

Avusturya’nın Osmanlı kontrolündeki Erdel’in iç işlerine karışmasından dolayı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturya Seferi’ne çıktı. Osmanlı Devleti karşısında direnemeyen Avusturya barış anlaşması teklifinde bulundu. İki taraf arasında 1664’te Vasvar Antlaşması imzalandı. Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Katolik Avusturya’nın Protestan Macarları mezhep değiştirmeye zorlaması ile bozuldu. Macar ileri gelenlerinden Tökeli İmre, Avusturya’nın baskılarına karşı Osmanlı … Devamını oku…

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri

1299 yılında Bilecik’te Söğüt dolaylarında kurulan Osmanlı Devleti, Anadolu Birliği’ni sağladıktan sonra imparatorluk olarak büyümeye başlamış, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı padişahları aynı zamanda “halife” ünvanını da taşımaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu zamanlarda Osmanlı padişahları arasında pek rağbet görmemiş olan bu ünvan, devletin zayıflamaya başlamasının ardından sığınılacak bir unvan haline dönüşmüştür. Osmanlı … Devamını oku…

3. Selim ve Nizam-ı Cedid

III. Selim tahta çıktıktan sonra (1789-1807), devletin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken tedbirleri belirlemek üzere, ülkenin ileri gelen devlet adamlarından oluşan bir danışma meclisi (Meşveret Meclisi) toplamıştır. III. Selim, bu meclisin hazırladığı raporlar (layihalar) doğrultusunda Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikleri yapmak amacıyla bir dizi ferman yayınlamıştır. 1793’de Yeniçeri ocağının yanı sıra Nizam-ı … Devamını oku…

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi olarak adlandırılır. Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman’a kadar götürmektedir. Bazıları ise dönemin 1579’da Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra başladığını ifade etmektedir. Gerçekten de 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı sınırları dahilinde devlet teşkilatı ve sosyal hayatta birtakım … Devamını oku…