Category: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Fatih Sultan Mehmet

1453 İstanbul’un Fethinin Önemi

İstanbul’un Fethi’yle Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır. Fetih, Batı dünyasında korkuyla karışık bir tehdit olarak algılanmıştır. Bu nedenle papa, bütün Hristiyanları Haçlı bayrağı altında toplanmaya davet etmiştir. Fetihle Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreci tamamlanmış, devletin...

İstanbul Uydu Fotoğrafı

1453 Fatih’in Fethi İstanbul

İstanbul, stratejik ve jeopolitik önemi nedeniyle tarih boyunca hemen hemen her milletin ilgisini çekmiştir. Çünkü İstanbul, coğrafi konumu itibariyle önemli deniz ve kara yolları üzerinde bulunmaktadır. Tarihî seyir içerisinde bu şehir, ticaret yollarının kesiştiği...

II. Bayezid Külliyesi (Edirne)

Fetihle Gelen Dönüşüm

Geleneksel anlamda konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olmasına rağmen Osmanlılar, kuruluştan itibaren yerleşik hayatı daha fazla benimseyen bir siyasi teşekkül olarak ortaya çıkmıştır. Kurulduğu bölgedeki kadim şehir, kasaba ve köyler ile buralarda yaşayanları yadırgamadan...

İngiltere’nin Sudan’ı sömürgeleştirme savaşı (temsilî)

Sömürgecilik ve Emperyalizm

Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm veya müstemlekecilik, bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına almasıdır. Emperyalizm ise bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal, ekonomik ve aynı zamanda kültürel egemenliği altına alarak...

Habsburg Hanedanı (temsilî)

Osmanlı – Avusturya İlişkileri

Avusturya, Avrupa’nın geneline hükmeden güçlü Habsburg Hanedanı’nın yönetim merkezî konumundaydı. Orta Avrupa’da yer alan Avusturya, Doğu ile Batı güçlerinin stratejik geçiş bölgelerine hâkimdi. Bu durumlar Batı yönünde genişleme politikası güden Osmanlı Devleti için stratejik...

XVII. yüzyılda Rus Çarlığı

Osmanlı – Rusya İlişkileri

Osmanlı Devleti’nin kuzey sınır komşusu olan Rusya’nın güçlenmeye başlaması XVI. yüzyılın başlarında gerçekleşti. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Hazar Denizi civarında bulunan Türkistan Hanlıklarını hâkimiyeti altına alması, İslam dünyasının lideri olan Osmanlı Devleti’nin tepkisini çekmişti....