Category: Osmanlı Türkçesi

Fuzuli

Türk Edebiyatında Klasik Dönem

I. Selim, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III.Murad ve III. Mehmed’in saltanat yıllarını içine alan bu devre Osmanlı siyasî hayatının olduğu kadar Türk edebiyatının da altın devridir. I. Selim ile başlayan fetihlerle Osmanlı imparatorluğu...

Garibname - Aşık Paşa

Türk Edebiyatında Geçiş Dönemi

İstanbul’un fethi daha evvel teşekkül etmeye başlayan saray edebiyatını güçlendirmiş, sanatkârlar, şairler, bilginler kültür merkezi ve başşehir olan İstanbul’da toplanmaya başlamışlar ve saraya girebilmek için gayret göstermişlerdir. Fâtih Sultan Mehmed Batılı ve Doğulu sanatkârlara...

Divan-ı Lugati't-Türk, Kaşgarlı Mahmud

Beylikler ve Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı

İlk Türkçe Eser Yazarı Dehhani Kimdir? Türkçe’nin resmi ve edebi dil olarak Anadolu’da kendini kabul ettirmesinden sonra ilk Türkçe eser veren Dehhani’nin tam olarak hangi devirde yaşadığı hakkında araştırıcıların kesin bir fikri olmamakla birlikte,...

Osmanlı Türkçesi

Yeni Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yeni Osmanlıca, XIX. yüzyılın ortalarından başlayarak XX. yüzyılın başlarına kadar devam eder. Tanzimat (1839) ile II. Meşrutiyet (1908) arasında girişilen batılılaşma ve yenilik hareketlerine paralel olarak dilde de sadeleşme denemeleri başlar. Batı ülkelerinin bilim...

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Klasik Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Klasik Osmanlıca, Türkçe esas olmak üzere Arapça ve Farsça kelimelerle şekil ve kaidelerinin Türkçe ile birleşmesinden gelişmiş bir yazı dili olup 16.-19. yüzyılları kapsar. İstanbul’un fethinden sonra hükümdar sarayı ve diğer kültür ve sanat...

Osmanlı Türkçesi Alfabesi

Osmanlıcanın Türkçe olduğu bilinmeli; zor, karışık ve içinden çıkılmaz olmadığı anlaşılmalıdır. Osmanlıca, bugünkü alfabeyi okuyup yazabilen herkes tarafından basit seviyede rahatlıkla öğrenilebilir. Osmanlı Türkçesi alfabesinde 34 harf vardır. Bunların başta, ortada ve sonda yazılışları...

Osmanlı Türkçesi ve Tarihi Seyri

Osmanlı Türkçesi Dönemi Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesinin gelişme sürecinde Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan ilk dönemi de içine alarak XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden dönemidir. XI. yüzyıl ve sonrası Orta Asya...

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Eserler

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Çeşitli Eserler Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Kitaplar Hat sanatının böylesine itibar bulmasının asıl kaynağı ve sebebi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’ın önceleri parşömen daha sonra kağıt üstüne muhtelif hat nevileriyle yazılmış sayısız...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Bilmenin Önemi

Osmanlı Türkçesi Bilmek Neden Önemlidir? Türkçenin tarihî devirleri içinde bin yıllık bir geçmişi olan Osmanlı Türkçesi, atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu, geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Nedir? Nasıl Okunur?

Osmanlı Türkçesi Nedir? Osmanlı Türkçesi, Kur’an harfleriyle okunup yazılan Türkçedir. Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam medeniyetinin bir parçası olan Kur’an harfleriyle de tanışmış; yüzyıllarca sanat, edebiyat, din, tarih, tıp, hukuk, iktisat vb. pek...