Category: Osmanlı Türkçesi

Fuzuli

Türk Edebiyatında Klasik Dönem

I. Selim, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III.Murad ve III. Mehmed’in saltanat yıllarını içine alan bu devre Osmanlı siyasî hayatının olduğu kadar Türk edebiyatının da altın devridir. I. Selim ile başlayan fetihlerle Osmanlı imparatorluğu...

Garibname - Aşık Paşa

Türk Edebiyatında Geçiş Dönemi

İstanbul’un fethi daha evvel teşekkül etmeye başlayan saray edebiyatını güçlendirmiş, sanatkârlar, şairler, bilginler kültür merkezi ve başşehir olan İstanbul’da toplanmaya başlamışlar ve saraya girebilmek için gayret göstermişlerdir. Fâtih Sultan Mehmed Batılı ve Doğulu sanatkârlara...

Divan-ı Lugati't-Türk, Kaşgarlı Mahmud

Beylikler ve Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı

İlk Türkçe Eser Yazarı Dehhani Kimdir? Türkçe’nin resmi ve edebi dil olarak Anadolu’da kendini kabul ettirmesinden sonra ilk Türkçe eser veren Dehhani’nin tam olarak hangi devirde yaşadığı hakkında araştırıcıların kesin bir fikri olmamakla birlikte,...

Osmanlı Türkçesi

Yeni Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yeni Osmanlıca, XIX. yüzyılın ortalarından başlayarak XX. yüzyılın başlarına kadar devam eder. Tanzimat (1839) ile II. Meşrutiyet (1908) arasında girişilen batılılaşma ve yenilik hareketlerine paralel olarak dilde de sadeleşme denemeleri başlar. Batı ülkelerinin bilim...

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Klasik Osmanlıca Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Klasik Osmanlıca, Türkçe esas olmak üzere Arapça ve Farsça kelimelerle şekil ve kaidelerinin Türkçe ile birleşmesinden gelişmiş bir yazı dili olup 16.-19. yüzyılları kapsar. İstanbul’un fethinden sonra hükümdar sarayı ve diğer kültür ve sanat...