I. Murad’ın Ankara’yı Fethi

Osmanlı Devleti Arması

Ankara, daha önce Sivas ve Kayseri bölgesinin hükümdarı olan Alaeddin Eretna’ya ait iken, onun ölümünden sonra 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından zapt edilerek Osmanlı topraklarına katılmıştı. Orhan Gazi’nin vefatı üzerine Karamanoğlu ile Sivas hükümdarı Giyaseddin Mehmed’in teşvikleri ile Ankara ahileri, şehirdeki Osmanlı muhafızlarını kovarak daha önceki beylerinin idare ve yönetimine döndüler. Devamlı … Devamını oku…

Ankara Savaşı’ndan Sonra Timur’un Yürüttüğü Osmanlı Siyaseti

Timur’un maksadı büyük ve kuvvetli bir Osmanlı Devletinin yerine kendisinin yüksek hâbeyliği vücuda getirmek olduğundan Anadolu beylerine ait yerleri Osmanlılardan alıp eski sahiplerine verdikten sonra geriye kalan Osmanlı ülkesini de Bayezid’in dört şehzadesine vermiş ve bunlardan her birisine kendisine tâbi hükümdarlık alâmeti olarak kemer, külah ve hil’at göndermiş ve şehzade Mustafa Çelebi’yi de beraberinde Semerkand’a … Devamını oku…

Ankara Savaşı’ndan Sonra Osmanlı’nın Parçalanması

Ankara Savaşı’nda Osmanlı kuvvetleri mağlup olmuş, Anadolu beyleri ellerinden çıkan yerleri ziyadesiyle geri almışlar ve Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesi başlamıştı. Bununla beraber, Osmanlılar aleyhine Güneydoğu Avrupa’da yani Balkanlar’da hiçbir hareket vuku bulmamış ve hatta Osmanlılardan zarar görmüş olan Venedik, Ceneviz ve Macarlar tarafından da gerek münferiden ve gerekse müttefikan taarruzî bir tecavüz görülmemiştir. Hatta … Devamını oku…

Ankara Meydan Muharebesi (Ankara Savaşı, Timur ve Bayezid’in Ankara Savaşı)

Bir ayağının sakat olmasından dolayı Osmanlı tarihlerinde tezyif makamında Timurlenk veya aynı anlamda olarak Aksak Timur denilen Timur, 736 H./1335 M. de Semerkand’ın güneyindeki Keş şehrinde doğmuştur. Bu tarihte Maveraünnehir’de Cengiz ailesinden Çağatay Hanları hüküm sürmekte idi; Timur, Semerkand valisi Emir Kazan’ın isyanında onun maiyetinde bulunduğu için onun rakibi Çağatay Hanlarının takibine uğradı. Tuğluk Timur’a … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Malatya Seferi ve Malatya’yı Alması

Sultan Bayezid Sivas’ı aldıktan, yani bütün Kadı Burhaneddin memleketlerine (Orta Anadolu’ya) sahip olduktan sonra Bursa’ya döndü; onun bu başarılan Memlûk Sultanı Berkuk’u düşündürmeye başlamıştı. Bundan bir müddet sonra Memlûk Sultanı Berkuk’un 801 Şevval/1391 Haziran’da vefatını haber alan Bayezid, yerine geçen oğlu Ferec’in küçük olması ve ümera arasındaki ihtilafları öğrendi; bunun üzerine Türklerle meskûn olan Malatya’nın … Devamını oku…