Yıldırım Bayezid’in Sivas ve Diğer Yerleri Alması

Bu seferin arkasından 801 H./1399 M. de Sivas üzerine de bir sefer yapıldı. Sivas, Kayseri havalisi hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed, bir zaman kendisine tâbi olup 1396 sonları veyahut 1397’de kendisine muhalefete kalkmış olan bir kısım Akkoyunlu aşiretinin reisi Kara Yölük Osman’ı takip ederek onunla vukua gelen muharebede yakalanıp katledilmiş (800 Zilkade/1398 Temmuz), Sivas halkının kararıyla … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Samsun’u Alması ve Samsun Seferi

Osmanlılar daha evvel Kastamonu’yu ve arkasından Amasya’yı elde ettiler ve o taraflardaki bir kısım yerli hanedan da Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Amasya ve havalisinin tamamen Osmanlılara geçmesini müteakip Karamanoğlu işini bitirdikten sonra Yıldırım Bayezid 1398 ilkbaharında o taraflara bir sefer yapmış ve Canik Beyi Kubadoğlu Cüneyd’in üzerine gidilerek bunun, merkezi olan Müslüman Samsun’u alındı. Cüneyd … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Karaman Seferi ve Alâüddin Beyin Katli

Sigismund’un Osmanlılar aleyhine hareketi Karamanoğlu Alâüddin Bey’e fırsat vermişti; Niğebolu muharebesi sırasında belki de Osmanlılar tarafından yapılmış olan bir taarruza mukabele olmak üzere karaman oğlu Ankara’yı basarak Anadolu Beylerbeyi bulunan Sarı Timurtaş Paşa’yı, esir etmişti. Yıldırım Bayezid’in Haçlılara galebesini haber alınca Timurtaş Paşa’nın gönlünü alarak kendisini, yanma kattığı bir elçi ile gönderip padişahla arasını bulmasını … Devamını oku…

Büyük Haçlı Seferi Ve Niğebolu Muharebesi (Niğbolu Savaşı)

Osmanlıların Rumeli’deki faaliyetleri devam ediyordu. Türk akıncılarının Bosna’ya ve Arnavutluk’a yaptıkları akınlarla yerleşme suretiyle ilerlemeleri Boyana nehri ve Venediklilerin eline geçmiş olan Drac limanına doğru yayılmaları Latinleri ve bilhassa buraları nüfuz mıntıkası yapan Venediklileri düşündürüyordu. Bundan başka Ege sahili beylikleri elde edildikten sonra bu beyliklere mensup korsan gemilerinin devam eden faaliyetleri Sakız, Eğriboz adalarıyla Doğu … Devamını oku…

Kırk Dilim Muharebesi (Kırkdilim Savaşı)

Kastamonu’nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin’in nüfuzu altındaki beyler -ki Burhaneddin’den nefret ediyorlardı- Osmanlıların yüksek hâkimiyetini tanımışlardı. Bu hadise artık Orta Anadolu’yu işgal etmek üzere bulunan Osmanlı devletiyle Kadı Burhaneddin arasında muharebeye sebep olmuştur. Osmanlı hükümdarı, hasmı olan Süleyman Paşa’yı öldürünce Kadı Burhaneddin’e bir name yollayıp onun müttefiki olan Candaroğlu’nun katlini … Devamını oku…