Ankara Savaşı’ndan Sonra Osmanlı’nın Parçalanması

Ankara Savaşı’nda Osmanlı kuvvetleri mağlup olmuş, Anadolu beyleri ellerinden çıkan yerleri ziyadesiyle geri almışlar ve Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesi başlamıştı. Bununla beraber, Osmanlılar aleyhine Güneydoğu Avrupa’da yani Balkanlar’da hiçbir hareket vuku bulmamış ve hatta Osmanlılardan zarar görmüş olan Venedik, Ceneviz ve Macarlar tarafından da gerek münferiden ve gerekse müttefikan taarruzî bir tecavüz görülmemiştir. Hatta … Devamını oku…

Ankara Meydan Muharebesi (Ankara Savaşı, Timur ve Bayezid’in Ankara Savaşı)

Bir ayağının sakat olmasından dolayı Osmanlı tarihlerinde tezyif makamında Timurlenk veya aynı anlamda olarak Aksak Timur denilen Timur, 736 H./1335 M. de Semerkand’ın güneyindeki Keş şehrinde doğmuştur. Bu tarihte Maveraünnehir’de Cengiz ailesinden Çağatay Hanları hüküm sürmekte idi; Timur, Semerkand valisi Emir Kazan’ın isyanında onun maiyetinde bulunduğu için onun rakibi Çağatay Hanlarının takibine uğradı. Tuğluk Timur’a … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Malatya Seferi ve Malatya’yı Alması

Sultan Bayezid Sivas’ı aldıktan, yani bütün Kadı Burhaneddin memleketlerine (Orta Anadolu’ya) sahip olduktan sonra Bursa’ya döndü; onun bu başarılan Memlûk Sultanı Berkuk’u düşündürmeye başlamıştı. Bundan bir müddet sonra Memlûk Sultanı Berkuk’un 801 Şevval/1391 Haziran’da vefatını haber alan Bayezid, yerine geçen oğlu Ferec’in küçük olması ve ümera arasındaki ihtilafları öğrendi; bunun üzerine Türklerle meskûn olan Malatya’nın … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Sivas ve Diğer Yerleri Alması

Bu seferin arkasından 801 H./1399 M. de Sivas üzerine de bir sefer yapıldı. Sivas, Kayseri havalisi hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed, bir zaman kendisine tâbi olup 1396 sonları veyahut 1397’de kendisine muhalefete kalkmış olan bir kısım Akkoyunlu aşiretinin reisi Kara Yölük Osman’ı takip ederek onunla vukua gelen muharebede yakalanıp katledilmiş (800 Zilkade/1398 Temmuz), Sivas halkının kararıyla … Devamını oku…

Yıldırım Bayezid’in Samsun’u Alması ve Samsun Seferi

Osmanlılar daha evvel Kastamonu’yu ve arkasından Amasya’yı elde ettiler ve o taraflardaki bir kısım yerli hanedan da Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Amasya ve havalisinin tamamen Osmanlılara geçmesini müteakip Karamanoğlu işini bitirdikten sonra Yıldırım Bayezid 1398 ilkbaharında o taraflara bir sefer yapmış ve Canik Beyi Kubadoğlu Cüneyd’in üzerine gidilerek bunun, merkezi olan Müslüman Samsun’u alındı. Cüneyd … Devamını oku…