Category: Türk Tarih

Pelekanon Savaşı ve İznik’in Osmanoğulları Tarafından Alınması

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz’a inmeleri Bizans’ı telaşa düşürmüştür. Hem zapt edilen kaleleri geri almak ve hem de uzun zamandan beri muhasara edilen İznik’i kurtarmak için Bizans İmparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak...

Osman Bey’in Ahilerle, Ahi Teşkilatıyla İlişkileri Nasıldı?

Osman Bey zamanında Anadolu’da Ahilik ve Babailik olarak iki mühim tarikat vardı. Ahi reislerinden olup Eskişehir civarında İtburnu mevkisinde tekkesi bulunan Şeyh Edebali, o havalinin en itibarlı ve sözü geçen ulularındandı. Tahsilini Mısır’da yapmış...

Candaroğulları Beyliği (Candar Oğulları Beyliği, Candarlı Aşireti)

XIV. yüzyıl başlarında Paflagonya’da yani Kastamonu ve Sinop’da kurulmuş olan beyliğe adı verilen Şemseddin Yaman Candar, Anadolu Selçukluları’nın beylerinden biriydi. Osmanlı tarihlerinde hu beyliğe İsfendiyar oğulları beyliği denilirdi. Anadolu Selçukî hükümdarı olup Moğollara karşı...

Saruhanoğulları Beyliği (Saruhan Oğulları Beyliği)

Selçukîler tarafından Bizans hududuna iskân edilen Türk aşireti reisi Saruhan Bey tarafından on dördüncü asır başlarında Lidya’da Hermon (Gediz) nehri Vâdisinde kurulmuş olan beyliğe Saruhan oğulları beyliği denilir. Beyliğin müessisi olan Saruhan’ın, Celâlüddin Harezmşah’ın...