Category: Türk Tarih

Sahib Ata Oğulları (Sahibata Oğlulları, Sahibataoğulları)

Anadolu Selçukluları’nın vezirlerinden meşhur Sahib Ata Fahreddin Ali’nin ve sonra oğullarının iktası olmasından dolayı Karahisar-ı Sâhib ve ahfadından Muzaffereddin Devle adına da Karahisar-ı Devle denilen şimdiki Afyonkarahisar’da kurulmuş olan küçük beyliğe Cami-üd-Düvel’de Karahisar valileri...

Germiyanoğulları Beyliği (Germiyan Oğulları Aşireti, Germiyan Oğulları)

Germiyan kelimesi Türk boylarından birisine mensup bir aşiret adı iken sonradan bir aile ile bu beyliğe alem olmuştur. İlk defa Anadolu’da Malatya taraflarında gördüğümüz Germiyan Türkmenleri’nin Harezm hükümdarı Celâlüddin Mengüberti ile gelerek sonradan Selçukilerin...

Hamitoğulları Beyliği (Hamid Oğulları Aşireti, Hamidoğulları Beyliği)

XIII. yüzyıl başlarından daha evvel Borlu, Isparta, Eğirdir, Yalvaç taraflarına yerleştirilmiş olan Hamid Bey idaresindeki Türkmen aşiretinin [muhtemelen Teke] kurmuş olduğu beyliğe Hamidoğulları Beyliği denilirdi. Bu beylik daha sonra genişleyerek güneydeki Antalya’yı da işgal...

Eşrefoğulları Beyliği (Eşref Oğulları Aşireti)

Merkezleri Beyşehri olan bu beyliği kuran Selçuk emirlerinden Eşref oğlu Seyfüddin Süleyman Beydir. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Selçuk Devletinin zayıf bulunduğu sırada Süleyman Beyi mücadele sahnesinde görmekteyiz. Eşrefoğulları, Süleyman şehri de denilen Beyşehri’nden başka...

Cimri Vakası, Cimri Hadisesi, Cimri Olayı Nedir?

Anadolu katliamı Moğollardan bütün bütün nefreti ortaya çıkardı ve bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci İzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar îlân ederek aldığı Konya’da tahta oturttu ve...

Anadolu Selçukluları Ülkesinde Moğolların Saltanat Mücadelesi

İkinci Giyasüddin Keyhüsrev vefat ettiği zaman İzzeddin Keykavus, Rükneddin Kılıç Arslan, Alaüddin Keykubad isimlerindeki üç oğlundan en büyüğü olan II. Izzeddin Keykâvüs, Selçuk beylerinin kararıyla hükümdar ilan edildi. Halbuki Giyasüddin Keyhusrev vefatından evvel küçük...