Category: Türk Tarih

İstanbul’da Latin İmparatorluğu (Temsilî)

Haçlı Seferleri’nin Sonuçları

I. Haçlı Seferi sonrası genel görünüm Haçlıların başarılı olduğu yönündedir. Bu başarıda; Büyük Selçukluların dağılma sürecinde olması, Türkiye Selçuklularının henüz kuruluş aşamasında bulunması, Doğu dünyasının birlik ve beraberlikten yoksun olması gibi unsurlar etkili olmuştur....

İstanbul’a ulaşan Haçlılar (Temsilî)

Haçlı Seferlerinin Başlaması

Her sınıftan insanın katıldığı öncü sefer 1096’da başlamıştır. Keşiş Pierre l’Hermitt’in (Piyer Lermit) çağrılarıyla çoğunluğu asker olmayan binlerce kişi bu sefere katılmıştır. Düzenli birliklerden önce Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlardan oluşan kalabalık bir kuvvet toplanmıştır....

İkta askeri (Temsilî)

Türkiye Selçuklularında Ordu

Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’da yaklaşık bir asır süren siyasi istikrarsızlığa Türkiye Selçuklu sultanları son vermiş ve Selçukluların adil davranışları, yerli halk üzerinde olumlu etkilerini göstermiştir. Öyle ki devrin yerli halkları Süryani, Ermeni ve Rumlar;...

Türkiye Selçuklularında Divân (Minyatür)

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı

Türkiye Selçuklu Devleti, kuruluş döneminde bir taraftan Bizans’ı ve Haçlı saldırılarını bertaraf etmek diğer taraftan Türk beylikleri ve Eyyubilerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu durum sosyal ve ekonomik alanda ilerlemeyi geciktirmiştir. 1176 Miryokefalon Zaferi...

Boylar Birliğinden Devlete

Boylar Birliğinden Devlete

Tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren Türkler, devlet kurma idealine sahip olmuştur. Gerek Orta Asya’da gerekse göç edilen bölgelerde köklü devletler kurmaları bu ideallere sahip olduklarını kanıtlamaktadır. Hun, Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Osmanlı...

Miryokefalon Zaferi (Temsilî)

Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

II. Kılıç Arslan tahta geçtiğinde Türkiye Selçukluları bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. Kardeşi Şahinşah’ın kendisine karşı taht mücadelesine girişmesi ve güneyde Musul Atabeyi Nurettin Zengi’nin Selçuklu topraklarına saldırması üzerine II. Kılıç Arslan, Bizans...

Süleyman Şah Türbesi (Temsilî)

Anadolu’da Selçuklu-Bizans Mücadelesi

Türkiye Selçukluları, Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde etkili olan uzun ömürlü devlet olmuştur. Arslan Yabgu’nun torunu Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni...

Saltuklular Dönemi’nden kalan Üç Kümbetler (Erzurum)

Anadolu’nun İlk Fatihleri

Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılın sonlarında Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir. 395-398 yılları arasında Avrupa Hunları; Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girmiş, batı yönünden Doğu Roma İmparatorluğu’na baskı yapmış hatta Suriye’ye kadar inmiştir. Hunlardan sonra VI....

Sakalar

Sakalar Kimlerdir?

(M.13. VII-111. Asırlar) Türklerin tarih öncesinde yani M.O. III. asırdan önceki zamanda kurdukları en mühim siyasi kuruluş, Sakalar‘ın kurduğu devlettir. Sakalar, güney-batıya, İran’a doğru inen Türklerdir ki, geniş ölçüde Ari İranlı unsurlarla karışmışlardır. Yunanlıların...

Türk, Türkçülük Akımı

Türk Tarihinin Sınıflandırılması Nasıldır?

M.Ö. III. asır öncesi, Türkler’in tarihöncesidir. Zira bu asırdan önceki Türk hükümdarlarından ancak bir kaçının adını biliyoruz ve elimizde tam hükümdar listeleri yoktur. M.Ö. III. asırda Türk devletinin ana bölgesi, bugünkü Moğolistan devletinin orta...