"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yıldırım Bayezid’in Karaman Seferi ve Alâüddin Beyin Katli

Sigismund’un Osmanlılar aleyhine hareketi Karamanoğlu Alâüddin Bey’e fırsat vermişti; Niğebolu muharebesi sırasında belki de Osmanlılar tarafından yapılmış olan bir taarruza mukabele olmak üzere karaman oğlu Ankara’yı basarak Anadolu Beylerbeyi bulunan Sarı Timurtaş Paşa’yı, esir etmişti.

Yıldırım Bayezid’in Haçlılara galebesini haber alınca Timurtaş Paşa’nın gönlünü alarak kendisini, yanma kattığı bir elçi ile gönderip padişahla arasını bulmasını rica etmişti.

Sultan Bayezid, Rumeli durumunu yoluna koyup Mora’ya da akıncı kuvvetleri bırakarak döndükten sonra Karamanoğlu’nun mazeretini ve anlaşma teklifini kabul etmeyerek Anadolu’ya geçti (1397) ve Bursa’da kuvvetlerini topladıktan sonra Karamanoğlu üzerine yürüdü; Osmanlı kuvvetleri Karamanoğlu kuvvetlerinden ziyade idi. Konya ovasında iki gün süren bir muharebe oldu ise de bir netice hasıl olmadı, ikinci günü akşamı gece yarısından sonra otuz bin kadar Osmanlı kuvveti Karamanoğlu kuvvetlerinin gerisini çevirdi. İki ateş arasında kalan Karamanoğlu bozularak Konya kalesine kaçtı; burası on bir gün muhasara edildi. Mal ve canlarına dokunulmamak şartıyla Konya halkı gizlice şehri teslim edeceklerini söylediler; alınan tertibat üzerine şehir işgal olundu; kaleden çıkan Alâüddin Bey şehir içinde Osmanlı askeriyle çarpıştı ise de muvaffak olamayarak kaçarken attan düşüp yakalandı. Yıldırım Bayezid’in yanına getirildi. Padişah, eniştesi olan Alâüddin Bey’e niçin itaat etmediğini sordu. O da:

— “Niçin sana itaat edeyim, ben de senin gibi bir hükümdarım.” cevabını verdi.

Bu açık söze canı sıkılan mağrur hükümdar, Karamanoğlu’nun öldürülmesini emretti ve bu suretle Alâüddin Bey katlolundu ve kesilmiş başı bir mızrağa takılarak şehir içinde dolaştırıldı . Sonra Bayezid Konya’ya bir vali tayin ederek hârende (Karaman) üzerine yürüdü; burası bir az mukavemet ettikten sonra cebren zapt edilirse neticenin pek elim olacağı malûm olduğundan Alaüddin Bey’in zevcesi olan Yıldırım’ın hemşiresi, iki oğluyla beraber biraderinin karargâhına geldi. Padişah çadırından çıkarak kız kardeşini karşıladı. Hârende işgal olundu. Bayezid hemşiresiyle çocuklarını Bursa’ya gönderdi (800 H.\1397 M son baharında). Alaüddin Bey’in katli üzerine Karaman oğullarına ait şehirlerin Toros dağının kuzeyindeki şehirler (Konya, Hârende, Niğde, Develi Karahisar) Osmanlılara geçmiş ve Toros’un güneyinde Karamanoğulları’nın şehir ve kaleleri (Mut, Ermenak, Taşeli ve İçel) Karamanoğulları ailesinin diğer kolundan gelen beyler elinde kalmıştır. Bayezid’in, Karaman Devletini ortadan kaldırması Osmanlıların Anadolu’daki yüksek otoritesini göstermiş ve bu hal Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin’i telaşa düşürdüğünden o da ister istemez Memlûk Sultanı’nın yüksek hâkimiyeti altına girmişti.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir