Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

0

Koyunhisar Savaşı Hakkında Geniş Bilgi

Koyunhisar Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Osman Gazi ile arkadaşlarının başarıları komşu Rum beylerini ve Bizans İmparatorunu harekete geçirdi. Başta Bursa Rum valisi olarak Atranos, Kestel, Kite kale beyleri sözleştiler. Bizans’tan da Muzalon kumandasında bunlara...

0

Osman Bey – Osmanlı Devleti Kurucusu

Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi kimdir sorusunun en iyi cevabı “Osmanlı Devletinin Kurucusudur” olmalı, Kayıların efsanevi lideri Ertuğrul Bey’in oğlu olan Osman Gazi (Osman Bey olarak da anılır) bir beyliği, Dünyaya hükmeden büyük bir...

0

Kayı Boyu Beyliği – Ertuğrul Bey ve Osman Gazi

Kayılar Kimdir? Kayı Boyu Tarihi Geleneğe göre Oğuz Han’ın Cünhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında altı oğlu vardı. Bunlardan ilk üç oğlundan gelmiş olan Oğuz boylarının üçü yani Gün, Ay, Yıldız hanlar sağ...

0

Kösedağ Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kösedağ Savaşına Nedenleri Moğol tehlikesi sekiz dokuz sene evvel baş göstermiş, buna karşı Anadolu – Suriye ve jfrafc’da maalesef bir müdafaa tertibatı alınmamış ve bilâkis Selçukiler, Eyyubiler, Artukiler ve Celâ-lüddin Harezmşah hazineler sarfiyle birbirleriyle...

0

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Sebepler Coğrafi Konum : Osmanlıların yerleştikleri hudud devletin kurulmasında ve gelişmesinde çok faydalı olmuş, Anadolu’yu kasıp kavuran Moğolların tesir sahasının dışında kaldı. Bizans devletinin kısmi olarak zayıflamaya başlaması sonucunda...

0

Osmanlı Devletinde Yönetim Askeri Teşkilat ve Eğitim

Osmanlılarda Yönetim a) Merkezi Yönetim Osmanlı Devleti merkezîyetçi bir yapıya sahipti. Osmanlı merkez teşkilatında mutlak otorite padişaha aitti. Devlet yönetiminin merkezînde padişah ve ülkenin yönetildiği saray teşkilatı bulunuyordu. Merkez teşkilatında ordu ve ülke yönetimi,...

1

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Kayılar, nüfus bakımından en büyük Türk topluluğu olan Oğuzların bir koludur. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelen Kayı boyunun simgesi, iki ok arasında bulunan ok ve yaydır. Kayı sözcüğü ise güçlü, kuvvetli anlamına gelmektedir. Osmanlı...